skip to Main Content

Bærekraftig arealutvikling i Norefjell-Reinsjøfjell

På oppdrag for Viken fylkeskommune har Menon Economics utredet virkninger av fritidsboligbygging i Norefjell-Reinsjøfjellområdet, og hvordan avveie positive lokaløkonomiske virkninger mot negative virkninger gjennom nedbygging av natur. Bygging av fritidsboliger og økt antall tilreisende gir lokal verdiskaping og skaper arbeidsplasser. Samtidig beslaglegger fritidsboliger naturområder, som påvirker naturmangfold, muligheter for friluftsliv, m.m. Dette har negative virkninger for folk bosatt i kommunen, tilreisende fritidsbeboere og andre utenfor kommunegrensene. Utfordringene i denne avveiningen har fått mye oppmerksomhet i nyhetsbildet og den offentlige debatten de senere årene, og det er økende press om at utbyggingstakten må reduseres. Denne rapporten er et forsøk på å belyse diskusjonen ved å konkretisere avveiningene og drøfte strategier for å løse utfordringene.

Hovedkonklusjonene er:

  • Fritidsboligbyggingen har nådd rekordnivåer og det er økende forståelse for at utviklingen ikke er bærekraftig på sikt. Lokalbefolkning, fritidsbeboere og befolkningen i Viken og Oslo ønsker lavere utbyggingstakt frem mot 2040.
  • Stor utbygging av nye fritidsboliger skaper økonomiske verdier lokalt, men er trolig ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt i et nasjonalt perspektiv på grunn av negative virkninger utover kommunegrensene. Lokaløkonomiske verdier og ulemper fra bygging og bruk er også ujevnt fordelt innad i en kommune.
  • Det er betydelig potensial for økt lokal verdiskaping ved å øke andelene av den økonomiske aktiviteten som tilfaller aktører lokalt.
  • Potensialet er langt større i byggingen av fritidsboliger enn i tomtesalget og tomteklargjøringen, både fordi lokalandelene er lavere i utgangspunktet og fordi summene er høyere. Potensialet er imidlertid høyest for økt omsetning i ettermarkedet, og særlig gjennom å øke det lokale forbruket til fritidsbeboere.
  • For å øke lokalandelene i ettermarkedet, kan kommunene ta en aktiv rolle for å utvikle tilbudet til fritidsbeboere. For Norefjell-Reinsjøfjell anbefaler vi å utvikle destinasjonen med formål å skape unike opplevelser, sørge for viktige fellesgoder, bidra til økt tilgjengelighet og formidle kommersielle tjenester med fritidsbeboere som hovedmålgruppe. Kontinuerlig kartlegging av deres behov, utvikling av et tilpasset tilbud og formidling av relevant vare- og tjenestetilbud på en felles nettside (f.eks. en «Hytteportal»), vil kunne utløse økt lokal verdiskaping.
  • Vi viser også til andre strategier og tiltak for mer bærekraftig arealutvikling. Flere av disse innebærer politiske valg, men gode politiske beslutninger avhenger av gode og forståelige beslutningsgrunnlag. Faglig gode og tydelige kommuniserte konsekvensutredninger og saksframlegg av arealplaner er derfor sentralt.

Menon sin rapport kan du laste ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo