skip to Main Content

Alzheimers og annen demens koster samfunnet 100 milliarder kroner, dobles de neste 20 årene

Rundt 88 000 nordmenn lider av demens i dag, ifølge nye beregninger fra Menon Economics. Dette er trolig et konservativt anslag. Med en befolkning som blir eldre, ventes antall demenssyke å øke kraftig i årene som kommer. Vi forventer en nær dobling i antall, til ca. 160 000 demenssyke innen 20 år.

Demens er ikke en naturlig del av det å bli gammel, men et resultat av flere sykdommer som hovedsakelig rammer eldre. Alzheimers sykdom er den vanligste, og står for rundt 65 prosent av tilfellene. 57 000 nordmenn har Alzheimers sykdom i dag. Demens er en alvorlig tilstand, med store konsekvenser for pasienten, helsevesenet, pårørende og samfunnet. I dag er det kun iskemisk hjertesykdom som forårsaker flere årlige dødsfall i Norge.

Nye beregninger viser at Alzheimers kostet samfunnet 62 milliarder kroner i 2019. Samlet var demenskostnadene 95 milliarder kroner. Dette inkluderer verdsettelsen av tapte leveår som følge av for tidlig død, helsetapet for dem som lever med sykdommen og samfunnets produksjonstap som følge av sykefravær, uførhet, tidlig død og skattefinansiering av offentlige demensutgifter.

Nær halvparten av de totale kostnadene er knyttet til helse- og omsorgstjenester forsørget av kommune, stat, pasienter og pårørende.

Kommunehelsetjenesten tar mesteparten av regningen knyttet til demenssyke, med nær 80 prosent av helse- og omsorgskostnadene. Mangelen på en effektiv behandling bidrar til at kommunenes utgifter til omsorg blir høye, og de vil øke med aldringen av befolkningen. Eldrebølgen vil ramme distriktene hardest, og legge et ekstra press på helsetjenesten. Hvor du bor i landet, vil kunne avgjøre hvilken oppfølging du får.

Samfunnskostnadene vil øke til mer enn 180 milliarder kroner i 2040, hvorav kostnader knyttet til Alzheimers vil utgjøre nesten 120 milliarder kroner.

Det finnes i dag ingen måte å stoppe eller reversere utviklingen av hverken demens eller sykdommen Alzheimers. Det betyr at de som rammes vil bli gradvis sykere, mer pleietrengende og til slutt dø.

I tillegg til å gi pasienter og pårørende flere gode år, kan en potensiell ny behandling av Alzheimers i sum gi store kostnadsbesparelser i helsevesenet. Dersom man lykkes med å utvikle en ny behandling i form av et legemiddel, vil det være viktig å vurdere effekter på de totale samfunnskostnadene, og legge til rette for at kost-nytte-beregninger gjøres på tvers av helsevesenet fra kommunal omsorg til sykehus. Introduksjon av nye behandlingsmetoder kan bety økte kostnader for spesialisthelsetjenesten, men føre til betydelige besparelser i kommunehelsetjenesten.

På oppdrag for Biogen Norge har Menon Economics skrevet to rapporter. Den ene rapporten kartlegger dagens behandling av demens i Norge. Rapporten beskriver forekomsten av Alzheimers og demens i Norge, hva som betegner sykdommen og hvordan Alzheimers og andre demenssykdommer utredes og behandles i dag. Den andre rapporten presenterer beregninger av samfunnskostnader knyttet til demens i Norge, med fokus på Alzheimers sykdom.

Menon-rapport 63/2020 Alzheimers og annen demenssykdom – utredning og behandling kan leses her.

Menon-rapport 64/2020 Samfunnskostnader knyttet til Alzheimers og annen demens kan leses her.

NRK sin omtale av rapporten finner du her.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo