skip to Main Content

26 kommuner har til sammen etablert 1 865 km løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter

I 2015 vedtok Stortinget en endring i motorferdselloven som fra 19. juni samme år åpner for at kommunene kan etablere løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter, forankret i egen kommunal forskrift om løypenettet i sin kommune. Klima- og miljødepartementet ga Miljødirektoratet i oppdrag å gjennomføre en løpende evaluering av effekten av de nye reglene for snøskuterløyper for rekreasjonskjøring gjennom perioden 2016 til 2020. I vår kartlegging for 2018 finner vi at 26 kommuner samlet har etablert 1 865 kilometer snøskuterløyper for rekreasjonskjøring i tråd med de nye reglene. Vi finner også en økning i antall registrerte snøskutere i alle kommuner som har etablert løyper. Vi kan imidlertid ikke si noe sikkert om økningen i antall registrerte snøskutere er utløst av lovendringen, eller om lovendringen samlet har bidratt til mer eller mindre ulovlig kjøring. Rapporten er utarbeidet av Menon Economics og NINA, og kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo