skip to Main Content

Virkemidler for å realisere flytende havvind på norsk sokkel

I denne analysen har Menon gjort en samfunnsøkonomisk vurdering av hvilke virkemidler som er best egnet til å utløse private investeringer i storskala flytende havvind på norsk sokkel, for å legge til rette for teknologiutvikling og læringseffekter i den norske leverandørkjeden. Videre har vi redegjort for endringene som er skjedd i markedet det siste året, og vurdert hvilken betydning dette kan ha for framtidsutsiktene for næringen.

Våre analyser viser at forventningene til markedet for flytende havvind øker. Dette øker også verdien av å utvikle en konkurransekraftig norskbasert industri via tiltak i hjemmemarkedet. I vår komparative analyse av ulike støtteordninger peker vi på differanse­kontrakter som det mest egnede virkemiddelet. Vi finner imidlertid at det er et betydelig politisk handlingsrom i forhold til innretning, herunder mulighet for å kombinere differansekontrakter med komplementære løsninger. Muligheten til å kombinere virkemidler er et viktig aspekt ettersom det kan være politisk-administrative barrierer som hindrer implementeringen eller det er fordelings­hensyn som veier tungt.

Like viktig som valg av virkemiddel er imidlertid innretningen av den aktuelle løsningen, spesielt tildelingskriteriene. En sentral målsetning med tiltaket er å bidra til grønn industriell utvikling med utgangspunkt i dagens offshorenæring. Positive eksternaliteter knyttet til innovasjon i verdikjeden tilsier derfor at tildelingskriteriene bør ha fokus på kvalitative parametre som bidrar til å sikre teknologiutvikling og læringseffekter i hele verdikjeden.

Hele rapporten kan lastes ned her.

Kontaktperson: Even Winje

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo