2020 84 2

Samfunnsøkonomisk analyse av å kurse førere av raske fartøy

Det har over flere år vært rettet oppmerksomhet mot tiltak som kan redusere ulykker ved bruk av fritidsbåt, og både det offentlige og organisasjoner har jobbet målrettet for dette. Som en del av dette arbeidet vurderer Sjøfartsdirektoratet å innføre et obligatorisk høyhastighetskurs for førere av fartøy som kan oppnå hastigheter over 50 knop. Det er stor usikkerhet rundt hvor mange personer som vil ønske å ta et slikt kurs. I vår samfunns­økonomiske analyse av det foreslåtte kravet om et obligatorisk høyhastighetskurs, finner vi det sannsynlig at mellom 8 000 og 18 000 personer vil ta kurset. Årsaken til den store usikkerheten skyldes blant annet mangelfull informasjon om antall fartøy og førere som blir underlagt kravet. Det er også en stor usikkerhet om hvor mange av dagens førere av slike fartøy som vil velge å ta kurset. I hvilken grad dagens førere vil ta kurset eller tilpasse seg, ved eksempelvis å ikke kjøre fartøyet selv, selge fartøyet, legge inn hastighetssperre mv., avhenger av hvor viktig det er for hver enkelt å kjøre over 50 knop. Nytten av å ha denne muligheten må minst overstige kostnaden hver enkelt står overfor, i form av kursavgift, tidsbruk ved å gjennomføre kurset og reisekostnader til og fra kurssted. Vi har beregnet at denne kostnaden i gjennomsnitt utgjør om lag 6 000 kroner per kursdeltaker. Kurs­avgiften per deltaker utgjør om lag 3 500 kroner av dette.

Vi har funnet grunnlag for å prissette kostnaden ved å etablere og drifte ordningen, samt reisekostnader og tidsbruk til de som tar kurset. Den samlede neddiskonterte kostnaden er beregnet til mellom 98 og 265 millioner kroner over en tiårsperiode. Høyhastighetskurset forventes samtidig også å ha en positiv innvirkning på ulykkesrisikoen langs kysten gjennom større bevissthet rundt risikoen forbundet med høye hastigheter, bedre kjøreferdigheter og mindre bruk av slike fartøy. Ser vi bort fra andre ikke-prissatte virkninger, som økt opplevd trygghets for andre som ferdes på sjøen og mindre støy, må denne nyttevirkningen, som er behandlet som én ikke-prissatt virkning i analysen, samlet sett minst være lik mellom 12,1 og 32,7 millioner kroner per år for at tiltaket skal være samfunns­økonomisk lønnsomt. Det til­svarer at tiltaket må bidra til at man sparer om lag ett til to menneskeliv annethvert år for at tiltaket skal være lønnsomt. Til sammenligning omkommer det til i gjennom­snitt ni personer i fritidsbåtulykker i tilknytning til høy fart hvert år.

Rapporten kan lastes ned her.

Sjødirektoratets utredning: https://www.sdir.no/contentassets/379e46e5b27f4c6da84103596854fe77/utredning-av-krav-til-hoyhastighetskompetanse-for-forer-av-fritidsbat.pdf?t=1593768359935

 

Kontaktperson i Menon: Simen Pedersen

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo