skip to Main Content

Evaluering av fylkesmannsembetenes og sysselmannen på Svalbards arbeid mot fremmede arter

Evaluering av fylkesmannsembetenes og sysselmannen på Svalbards arbeid mot fremmede arter

På oppdrag fra Miljødirektoratet har vi evaluert midlene til bekjempelse av fremmede arter som tildeles til fylkesmannsembetene og sysselmannen på Svalbard over kapittel 1420, post 21. Formålet med midlene er å bekjempe fremmede arter. I perioden 2009–2019 har embetene og Sysselmannen blitt tildelt 86 millioner kroner til å gjennomføre bekjempelses-, kartleggings- eller informasjonstiltak. Tildelingene har høy utløsende effekt. Midlene er gitt til prosjekter innenfor formålet med tildelingene, og ville i liten grad blitt gjennomført uten de tildelte midlene. Samtidig er det vanskelig å vurdere effekten av tiltakene. For å sikre en mer koordinert innsats mot fremmede arter, anbefaler vi at Miljødirektoratet tydeliggjør hvilke arter og områder som skal prioriteres, samt hva slags informasjon de ønsker innrapportert. Det er også behov for å spisse de regionale handlingsplanene slik at de blir bedre prioriteringsverktøy for embetene og Sysselmannens arbeid mot fremmede arter. Videre bør man vurdere om det skal etableres et sentralt tiltakssystem med informasjon om effekter og kostnader knyttet til bekjempelsesmetoder. Arbeidet er gjennomført av Menon Economics, i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Språk: Norwegian
År: 2020
Forfatter: Kristin Magnussen, Nina Bruvik Westberg, Maria Rød, Hanno Sandvik, Rakel Blaalid, Trygve Hesthagen, Magni Olsen Kyrkjeeide

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo