skip to Main Content

Nullpunktsmåling av oppgaveoverføring fra Husbanken til statsforvalterembeter

Den 1. september 2021 ble det igangsatt et forsøk med å overføre oppgaven om å gi kommunene boligsosiale råd og veiledning fra Husbanken til statsforvalter. Forsøket er avgrenset til fylkene Nordland, Vestland og Rogaland. En sentral del av forsøket er at det skulle utarbeides en nullpunktsmåling, som grunnlag for en slutt­evaluering av forsøket i 2024. Målene som skal evalueres er kort fortalt i hvilken grad forsøket bidrar til et samlet og styrket fagmiljø, en mer samordnet stat, en mer effektiv oppgaveløsning – samt i hvilken grad forsøket bidrar til boligsosiale resultater og utilsiktede virkninger. På bakgrunn av dette har Menon Economics, på oppdrag fra KMD, gjennomført en nullpunktsmåling av forsøket. Formålet med nullpunktsmålingen er å legge grunnlaget for å kunne vurdere hvilke positive og negative virkninger forsøket har hatt på de fastsatte målsetningene. For å sikre at nullpunktsmålingen gir merverdi for slutt­evalueringen har vi vært opptatt av å samle inn et omfattende data­grunnlag med kvalitative og kvantitative data fra Husbanken, statsforvalter, kommuner og brukerorganisasjoner.

Nullpunktsmålingen taler for at det er forskjellige meninger blant ansatte i Husbanken og stats­forvalter om det er samhandling mellom statsforvalter og Husbanken rundt boligsosiale spørsmål. Det er også ulike meninger om hvorvidt oppgaveoverføringen vil medføre økt samhandling og samarbeid mellom Husbanken og statsforvalter. I dialogen med brukerorganisasjonene er det også uttrykt en bekymring om statsforvalter i forsøks­området vil jobbe proaktivt mot kommunene, slik Husbanken har gjort. Det virker også å være et potensial for å tydeliggjøre hvem saksbehandlere hos Husbanken og statsforvalter skal henvende seg til internt/eksternt for å få nødvendig innsikt i fagområder som bør sees i sammen­heng med boligsosiale problemstillinger.

Vi finner også indikasjoner på at det er stor variasjon i kommunenes arbeid med boligsosiale problemstillinger. Det virker også å være en betydelig variasjon i om kommunene opplever at de får relevante råd om sammenheng mellom boligsosiale problemstillinger og ulike fagområder. Resultatene taler for at rådene oppleves å være mest relevant når det gjelder å se boligsosiale spørsmål i sammenheng med sosiale tjenester og rus og psykiatri. Råd og veiledning om å se boligsosiale problemstillinger i sammenheng med barnevern og kriminalomsorg ser ut til å ha det største forbedringspotensialet.

Rapporten kan du laste ned her.

Kontaktperson: Simen Pedersen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo