skip to Main Content

Menon har utredet bostøtten med fokus på effekter for brukerne

Bostøtten er en behovsprøvd statlig støtte­ordning med formål om å sikre personer med lave inntekter og høye boutgifter et høvelig bosted. Bostøtten er viktig ordning for mange: 123 000 husstander mottok støtte i 2019. Menon har i denne utredningen vurdert ordningens innretning og effekter på brukerne. Våre viktigste funn og konklusjoner er:

  • Inntektsgrensene er for lave. Begrunnelsen er at det ser ut som at inntektsgrensene ikke har holdt tritt med inntekts­utviklingen til de som har behov for bostøtte i samfunnet.
  • Boutgiftstakene er for lave. Begrunnelsen er at boutgiftene ikke har holdt tritt med boutgiftutviklingen. Dette gjelder spesielt hushold med én og to personer.
  • Uføretrygdede behandles ulikt. Økningen i uføres brutto skattepliktige inntekter, en konsekvens av uføre­reformen i 2015, har bidratt til at færre uføre kvalifiserer for bostøtte. Samtidig sikrer overgangs­ordningen at husstander med personer som var uføre i desember 2014 får et inntektsfradrag som gjør at de kvalifiserer for bostøtte.
  • Bostøtten gjør det mindre gunstig å jobbe – for enkelte. Ved en inntekt innenfor inntektsgrensen i bostøtten vil økt arbeidsinntekt for bostøttemottakeren bidra til at bostøtten avkortes. Avkortingen vil isolert sett gi svekkede insentiver til å jobbe for bostøttemottakerne som har denne muligheten.

I forbindelse med Statsbudsjettet 2021 foreslo regjeringen fem endringer i bostøtten. Vår vurdering er at endring­ene gjør det bedre for mange av bostøtte­mottakerne og bidrar til at flere får bostøtte. Forbedringene for mottakerne er imidlertid beskjedne, og vi vurderer at endringene ikke er tilstrekkelig til at formålet med bo­støtten oppnås. Basert på de identifiserte svakhetene ved innretningen av bostøtten, har vi kommet med forslag til hvordan man kan korrigere for svakhetene, samt beregnet konsekvenser av endringsforslagene for ulike typeeksempler. Endring­­ene vi foreslår bidrar til å underbygge formålet med bostøtten og gjøre ordningen mer rettferdig. Her kan du lese omtalen hos Bostøttealliansen.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontaktperson: Simen Pedersen.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo