skip to Main Content

Kommunenes bruk av planbestemmelser

Vi har kartlagt bruken av planbestemmelser og byggteknisk forskrift for utforming av boliger og boområder på tvers av norske kommuner. Arbeidet er gjennomført på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og består av tre hoveddeler:

  1. kartlegging av variasjonen i bruken av planbestemmelser, både innad i og på tvers av kommuner, samt årsaker til variasjonen
  2. vurdering av hvilke kostnader/ulemper dette medfører for utbyggersiden, og
  3. vurdering av bruk av ugyldige byggtekniske krav i planbestemmelsene.

Funnene viser at det er betydelige variasjoner i bruken av planbestemmelsene. Det er ikke først og fremst variasjonen mellom kommunene som utmerker seg, det er variasjonen mellom prosjektene. De viktigste forklaringene til denne variasjonen er hvorvidt prosjektene ligger i urbane/komplekse områder, risikoutsatte områder eller i områder med behov for infrastruktur. Utbyggerne opplever at variasjonen i krav fører til økte kostnader i form av økt bruk av konsulenter og rådgivere, økt tidsbruk i planleggingsfasen og økt risiko. Det er overraskende stor bruk av byggtekniske krav i planbestemmelsene.
Oppdraget er gjennomført av Menon Economics, i samarbeid med tegn_3 arkitekter, og vi har fått god sparring fra NIBR og AHO.

Rapporten kan lastes ned her. Ansvarlig hos Menon er partner Heidi Ulstein.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo