Bompengeutvalg

Bompengeutvalget anbefaler å avvikle elbilfordelene i bomringene

Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som har vurdert framtidige inntekter i bomringene ble ledet av partner i Menon, Annegrete Bruvoll. Seniorøkonom Øyvind Nystad Handberg var også en sentral bidragsyter i sekretariatet.

Utvalget anbefaler at elbilfordelene avvikles. Alle kjøretøy bør pålegges samme rushtidsavgifter for å regulere kø, som utgjør de største eksterne kostnadene i byområdene. Utvalget peker på at utslipp av helseskadelige avgasser fra forbrenningsmotorer er eneste begrunnelse for at takstene skal være forskjellige for nullutslippsbiler og den øvrige bilparken.

Utvalgets beregninger tilsier at inntektene i bomringene vil gå ned med rundt 23 prosent fram mot 2030, dersom dagens virkemidler videreføres. Dette utfordrer finansieringen av bypakkene. Samtidig vil trafikken øke med rundt 25 prosent, noe som ikke går i hop med målet om nullvekst i personbiltrafikken i byene. Å avvikle elbilfordelene vil møte begge disse problemstillingene, samtidig som bilistene i større grad tilpasser seg kostnadene de påfører vegsystemet og miljøet.

Et kilometerbasert innkrevingssystem vil kunne ha betydelige fordeler når det gjelder å internalisere de eksterne kostnadene ved trafikk, fordele belastningen og bedre samsvaret mellom bruk av og betaling for infrastrukturen på en framtidsrettet måte. Et slikt system er imidlertid ikke modent, juridisk og teknologisk, og utvalget peker på at en enn så lenge bør utvikle det systemet vi har i dag for mer effektivt å redusere kø, støy og utslipp.

Her kan du laste ned og lese regjeringens utvalgsrapport.

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo