2020 62 2

Bedre metode for vurdering av ikke-prissatte virkninger

Ny rapport skrevet av Menon Economics på oppdrag fra Concept-programmet, presenterer en ny og forbedret fremgangsmåte for håndteringen av ikke-prissatte virkninger i samfunnsøkonomiske analyser.

Bakgrunnen for arbeidet er en Concept-rapport fra 2014, som viste vesentlige svakheter i håndteringen av slike virkninger i KVU/KS1-prosjekter. For eksempel ble virkningenes samfunnsøkonomiske betydning ofte forvekslet med måloppnåelse, drivere og effekter ble blandet sammen (med stor risiko for dobbelttelling), virkningenes utvikling over tid og usikkerhet ble sjelden vurdert og resultatet ble ofte presentert i form av et antall plusser/minuser med mangelfull dokumentasjon på hva som lå bak vurderingene.

For å bedre praksisen på denne ofte svært sentrale delen av de samfunnsøkonomiske analysene, har Menon utviklet en enkel og stegvis framgangsmåte. Metoden innebærer forbedringer både i identifikasjon, analyse og presentasjon av ikke-prissatte virkninger, men med hovedvekt på de to første delene.

Vi har testet framgangsmåten i tre konkrete oppdrag, og erfaringene er svært positive. Det vi foreslår fungerer godt på tvers av sektorer. Følges våre anbefalinger, vil en oppfylle de grunnleggende kravene til samfunnsøkonomiske analyser, også når en arbeider med ikke-prissatte virkninger.

Arbeidet har blitt diskutert underveis med en referansegruppe bestående av fagpersoner innen samfunnsøkonomiske analyser fra en rekke ulike offentlige virksomheter: Statens vegvesen, Statsbygg, Nye Veier, Difi, DFØ, Forsvarsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Direktoratet for eHelse, Statnett, Finansdepartementet og Concept. Foreløpige resultater ble også presentert og diskutert på KS-forum 8.-9. oktober 2019.

Her kan du laste ned rapporten.

Kontaktperson i Menon er partner Heidi Ulstein.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo