skip to Main Content

Samfunnsøkonomisk tilnærming til utryddelse av fremmede planter

I samarbeid med Norsk institutt for naturforskning, NINA, har Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) jobbet med mulige strategier for å prioritere innsatsen mot fremmede karplanter, oppsummert i denne rapporten.

Fremmede arter er blant de største truslene mot biologisk mangfold både nasjonalt og globalt, og ressursene for å bekjempe disse artene er svært begrenset i de fleste land, inkludert Norge.

MERE har gjennom flere prosjekter vist hvordan samfunnsøkonomiske analyser kan brukes for bedre prioritering, og dette har også blitt en viktig premiss i tiltaksplanen mot fremmede arter som Regjeringen la fram i høst .

NINAs omtale av rapporten finnes her, og permanent link til rapporten her.

Kontaktperson i Menon er Kristin Magnussen.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo