skip to Main Content

Samfunnsanalyse: Landbasert oppdrettsanlegg i Raudbergvika, inkludert tiltak i Eidsdal

På oppdrag for Nordplan AS har Menon Economics utarbeidet en samfunnsanalyse av å etablere et stort landbasert oppdrettsanlegg i en nedlagt olivingruve i Raudbergvika i Fjord kommune på Sunnmøre. Dette er et flodbølgeutsatt område. Anlegget er av betydelig fysisk og økonomisk størrelse og vil anslagsvis øke lakseproduksjonen i Norge med vel sju prosent. Vi finner at anlegget mest sannsynlig er samfunnsøkonomisk lønnsomt og vil gi lokal verdiskaping og arbeidsplasser. Lokasjonen har egnede naturgitte forhold med gjennomstrømming og stabilt god sjøtemperatur, hovedtiltaket gir begrenset arealbruk i dagen grunnet bruken av fjellhaller og har lave produksjonskostnader sammenlignet med inntektene. Aktøren er allerede godt etablert regionalt. Det synes krevende å finne alternative lokasjoner for anlegget med tilsvarende gunstige forhold, og utbygger har ikke alternative lokasjoner. Dette er argumenter for at valgt lokasjon innfrir kravene til TEK 17, § 7-4 a) og c), om unntak av forbud mot å lokalisere byggverk i skredfarlige områder.

Rapporten kan du laste ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo