skip to Main Content

Ringvirkninger av Statkrafts aktivitet

Menon har på vegne av Statkraft gjennomført en analyse av konsernets ringvirkninger for den norske økonomien. Vi finner at Statkrafts virksomhet understøtter en samlet verdiskaping på 27 milliarder kroner i 2019, tilsvarende  0,7 prosent av Norges BNP. Selskapet bidrag til statens inntekter, via skatter og avgifter, var på nærmere 10 milliarder kroner i 2019. I tillegg mottok Staten et utbytte på 6,5 milliarder kroner via sitt eierskap i Statkraft.

Selskapets internasjonale satsing er fortsatt i en oppbyggingsfase, men står allerede for over 30 prosent av selskapets verdiskapingseffekter. Statkrafts aktivitet understøtter en sysselsettsettingseffekt tilsvarende 3 600 ansatte, med betydelig geografisk spredning. Over 20 prosent av den norske fornybarnæringen kan knyttes til selskapets virksomhet. Vi finner at Statkrafts annonserte strategi frem mot 2025, med fokus på vekst i internasjonale markeder, kan øke selskapets verdiskapingseffekter med 6-10 milliarder kroner og bidra til etablering av 550 høykompetansearbeidsplasser i Norge.

Hele analysen kan leses her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo