skip to Main Content

Opphevelse av sams vegadministrasjon

Vi har vurdert mulige samfunnsøkonomiske konsekvenser av overflytting av byggherreområdet i fylkesvegadministrasjonen fra Statens vegvesen til fylkeskommunene.

Overflytting av ressurser fra Statens vegvesen til fylkeskommunene er i seg selv en fordelingsvirkning og ikke en samfunnsøkonomisk virkning (nytte- eller kostnadsvirkning). Det er eventuelle endringer i den samlede ressursbruken eller tjenestetilbudet som er samfunnsøkonomiske virkninger.

Tiltaket vil føre til omstillingskostnader i en overgangsperiode. Overføring av driftskontrakter og utarbeidelse av nye IKT-løsninger kan potensielt bli kostbart, i tillegg til at effektiviteten og kvaliteten i oppgaveløsningen kan bli vesentlig redusert. På lengre sikt kan tiltaket utløse nytteeffekter i form av bedret lokalt tjenestetilbud gjennom økt lokal tilpasning og styrking av fylkeskommunene. De langsiktige kostnadene inkluderer blant annet potensielle effektivitetstap i oppgaveløsningen, men det er også mulig at omorganiseringen på lang sikt vil effektivisere fylkesvegadministrasjonen. Hvor store nytteeffektene og kostnadene blir på lang sikt er blant annet avhengig av hvordan fylkeskommunene løser oppgavene.

Bakgrunn for prosjektet er regionreformen, der landets 18 fylkeskommuner skal reduseres til elleve med virkning fra 1. januar 2020. I forbindelse med behandlingen av regionreformen i Stortinget, ble det vedtatt at sams vegadministrasjon med ansvar for fylkesvegene skal overføres til fylkeskommunene. Statens vegvesen har fått mandat fra Samferdselsdepartementet til å utrede spørsmål i tilknytning til overføringen av oppgaver, herunder kartlegging av oppgaver som ligger til sams vegadministrasjon i dag og vurderinger av konsekvenser. Vi har vurdert mulige konsekvenser på byggherreområdet, på oppdrag for Statens vegvesen.

Rapporten kan lastes ned her. Ansvarlig hos Menon er partner Heidi Ulstein.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo