64 2016

Økonomisk integrasjon i Norden og Baltikum

Menon har på oppdrag for Utenriksdepartementet kartlagt den økonomiske integrasjonen mellom landene i Norden og Baltikum (NB8).
Målt i eksport er ingen av de nordiske land like godt integrert i NB8 som de baltiske. Samtidig har alle de baltiske land høyere eksportandeler til Norden enn hva de nordiske land har til Baltikum.
Fastlands-Norges eksport til de skandinaviske land var i underkant av 90 milliarder i 2014. Eksport til resterende land i Norden utgjorde 10 milliarder, og til Baltikum 10 milliarder.
For Norge har innvandring fra Baltikum vært avgjørende for at landet har klart å opprettholde et høyt og stigende aktivitetsnivå med lav inflasjon.
Den økonomiske integrasjonen mellom de skandinaviske land er sterkere enn med Norden som helhet. Dette vises ved at eksport, investeringer og innvandring er høy landene imellom. Derimot er andelen av eksport og investeringer fra de skandinaviske land til Baltikum begrenset.
De nordiske landene investerer relativt mye i Norden, men lite i Baltikum. De baltiske landene har også betydelige investeringsandeler i Norden, men investerer relativt mer i Baltikum.

Rapporten kan leses her.