2020 56b 2

Metode for å kategorisere statsbudsjettets poster etter klimagassutslipp

Norge har satt nasjonale mål om å kutte egne klimagassutslipp. Dette er ambisiøse klimamål, og regjeringen har gjennom Norges klimalov påtatt seg et eget ansvar for dette gjennom budsjettbehandlingen. Et sentralt formål med klimaloven er nettopp å forplikte regjering og storting i oppnåelse av klimamålene de har satt. For å sikre at dette skjer, skal regjeringen redegjøre for klimaeffekten av fremlagt budsjett.

Menon Economics og CICERO har på oppdrag fra Miljødirektoratet og på vegne av Teknisk beregningsutvalg for klima utviklet en metode for å kategorisere statsbudsjettets bestanddeler etter påvirkning på utslipp av klimagasser.

En viktig del av oppdraget har vært å lage entydige definisjoner som muliggjør at arbeidet følger enkle regler i størst mulig grad. Sortering og utsiling av poster gjøres ved hjelp av et regneark-basert verktøy. Metoden gir dermed grunnlag for å velge ut poster eller grupper av poster som det bør foretas grundigere vurderinger av og beregne utslippseffekter av. Metoden er anvendt på tre av departementenes budsjetter med mål om å teste den ut, samt avdekke styrker og svakheter ved det metodiske rammeverket.

Last ned rapporten her.

Metoden er et sentralt bidrag inn i Teknisk beregningsutvalg for klima sitt arbeid med å oppfylle mandatet deres om å foreslå metoder for å beregne klimaeffekten av statsbudsjettet. Utvalget omtaler metoden i sin siste utvalgsrapport.

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo