skip to Main Content

Menon Senter for Miljø- og Ressursøkonomi (MERE) setter pris på naturen

MERE bidrar til verdsetting av effekter på miljøkvalitet , folkehelse,  kulturminner, biologisk mangfold, friluftsliv og landskap for bedre dokumentasjon av slike nyttevirkninger i samfunnsøkonomiske analyser.
Vi bistår:

  • Statsforvalteren i Oslo og Viken med verdsetting av nytten for friluftsliv og biologisk mangfold av å etablere nasjonalpark i Østmarka
  • Miljødirektoratet  med enhetsverdier for nytten av å redusere luftforurensninger i form av reduserte forsuringsskader på akvatiske og terrestriske økosystemer, og  redusert korrosjon og tilsmussing av materialer
  • Nordisk Ministerråd med forbedrede enhetsverdier for helseeffekter av luftforurensninger
  • Nye Veier med metodikk for å anslå velferdsgevinsten av rassikring av veier
  • Kystverket med forbedret metodikk for nytten av å unngå naturskade ved oljesøl fra skip og opprydding av forurensede bunnsedimenter i havner
  • Miljødirektoratet med å anslå nytteverdien av å bekjempe invaderende fremmede arter, bl.a. fremmede planter og fremmede fiskearter
  • Miljødirektoratet med å beregne nytte og kostnader ved nye metoder som bruker miljø-DNA i overvåking og kartlegging
  • Landbruksdirektoratet om nytteverdien av landskap, naturmangfold og andre virkninger av en rikt jordbruk
  • Flere prosjekter for Forskningsrådet som blant annet ser på ulike virkninger av vindkraft, hyttebygging og skogforvaltning

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo