skip to Main Content

Menon og HBV har utført en verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Menon og HBV utført en analyse av verdiskapingspotensialet i norsk reiselivsnæring. Vi viser historisk utvikling i verdiskaping og peker på relevante offentlige virkemidler som kan bidra til å øke verdiskapingen i næringen.

Reiselivsnæringen utgjør om lag 5 prosent av verdiskapingen i norsk næringsliv, og har doblet sin verdiskaping siden 2003. Opplevelsesbransjen, hvor det har blitt arbeidet mest systematisk med produktutvikling, har hatt den sterkeste veksten. Til tross for at både tilgjengeligheten og innholdet til norske reiselivsprodukter har blitt betydelig styrket de siste årene, har Norge som reisemål tapt markedsandeler til konkurrerende destinasjoner. Høye innenlandske priser og sterk valuta er trolig en viktig del av forklaringen.

Konjunkturene i norsk økonomi har nå snudd, og det er grunn til å tro at veksten i økonomien vil være mer på linje med andre europeiske land i årene fremover. Det vil styrke den kostnadsmessige konkurranseevnen. Kombinert med positiv utvikling i både innhold og tilgjengelighet er det grunn til å forvente at både nordmenn og utlendinger vil feriere mer i Norge.

Myndighetene benytter i dag en lang rekke virkemidler for å styrke den norske reiselivsnæringens verdiskaping. Virkemidlene bør rettes mot deler av næringen hvor det foreligger markedssvikt og hvor den samfunnsøkonomiske gevinsten av virkemidlene er større enn kostnadene. Koordineringssvikt og gratispassasjerproblemer knyttet til fellesgoder er den viktigste formen for markedssvikt i reiselivsnæringen. Virkemidler som fremstår som relevante er klynge- og nettverksvirkemidler som skal bidra til å realisere stordriftsfordeler mellom reiselivsbedrifter med likeartede behov, tilrettelegging for en mer effektiv organisering av næringen, fagutdanning og kompetansevirkemidler i bedriftene og næringsrelevant og brukerdrevet FoU. I tillegg er det essensielt med målrettet internasjonal markedsføring av det norske reiselivsproduktet, langs tematiske og geografiske linjer, rettet mot betalingsvillige segmenter over hele verden.​

Rapporten kan lastes ned her

Ved spørsmål kontakt Erik W. Jacobsen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo