skip to Main Content

Menon med samarbeidspartnere vant anbud på faglig bistand til Klimautvalget 2050

Menon Economics leder konsortiet som vant anbudskonkurransen om faglig bistand til Klimautvalget 2050. Konsortiet består av økonomer, statsvitere, naturvitere og jurister fra Menon, Thema, Fridtjof Nansens Institutt, Nibio, Multiconsult, Holth&Winge og Ruralis.

I evalueringen av tilbudet heter det blant annet at partnere scorer svært høyt på kompetanse innenfor juss og samfunnsvitenskap og at de har dokumentert svært god erfaring og høy kompetanse innenfor blant annet EUs klimapolitikk, teknologiutvikling, nærings- og industripolitikk, sirkulærøkonomi, økosystemer på land og IPCCs metoder for enkelte sektorer.

Klimautvalget 2050
Norge har i klimaloven et mål om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Da skal de norske utslippene være 90-95 prosent lavere enn de var i 1990. Klima- og miljødepartementet satte i Kongelig resolusjon av 13. august 2021 satt ned et uavhengig ekspertutvalg, “Klimautvalget 2050“, som skal levere en NOU høsten 2023.

Hovedformålet med utvalget er å gjøre en helhetlig utredning av de vegvalgene Norge står overfor for å bli et lavutslippssamfunn og nå klimamålet i 2050. Utvalget skal vurdere måloppnåelse og nytte opp mot samfunnsøkonomiske kostnader. Det innebærer at klimamålet skal nås mest mulig kostnadseffektivt, og sikre utvikling av et konkurransedyktig næringsliv, naturmangfold og et bærekraftig velferdssamfunn.

Rammeavtalen
Formålet med rammeavtalen er å gi Klimautvalget 2050 med sekretariat mulighet til å hente inn kapasitet og kompetanse til å framskaffe faglig grunnlag for de problemstillinger som er beskrevet i utvalgets mandat. Vi har bygget et bredt faglig konsortium som sikrer komplementær spisskompetanse innenfor alle fagområdene som etterspørres av utvalget.

Rammeavtalen gjelder i to år, og anslått verdi for kontrakten er opptil seks mill. kroner.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo