skip to Main Content

Koronakrisens virkninger på film- og dataspillbransjene

På vegne av Norsk filminstitutt vurderer Menon Economics i denne rapporten konsekvensene av spredningen av Covid-19 og tilhørende smittevernstiltak for film- og dataspillbransjene i perioden 12. mars til august 2020. I tillegg inneholder rapporten en vurdering av egnede tiltak fremover for å sikre aktivitet i bransjene.

 Smittevernstiltakene har resultert i at kinoer har vært stengt frem til mai, og per nå opererer med begrenset setekapasitet. De innskrenkende tiltakene har også resultert i innstilte eller utsatte produksjoner. Koronakrisen har også resultert i forbud og restriksjoner mot reiser inn og ut av Norge for folk som ikke har oppholdstillatelse eller har en kritisk grunn for opphold i Norge, mens utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig frarådes frem til 1. oktober 2020.[1] De to bransjene påvirkes av dette forbudet, både knyttet til å hente inn utenlandsk kompetanse, men også utenlandsreiser knyttet til både produksjon og distribusjon. I tillegg har krisen rammet reklamemarkedet, noe som påfører filmbransjen tap gjennom både redusert reklamefilm-produksjon og reduserte inntekter hos viktige visningskanaler.

Vi anslår at filmbransjen har tapt 35 prosent av inntektene i perioden mars til august, mens dataspillbransjen har tapt 20 prosent. Dette er et stort og dramatisk inntektsbortfall. Det er store forskjeller mellom de ulike aktørene innad i filmbransjen. For produsentene er fallet anslått til 30 prosent, for distributørene er fallet 50 prosent, mens for visningsaktørene er fallet anslått til 35 prosent etter at staten har kompensert for bortfall avdeler av billettinntektene. Uten kompensasjon ville kinoene ha tapt 80 prosent av inntektene i denne perioden. Sett opp mot resten av kultursektoren er film- og dataspillbransjene samlet sett rammet nesten like hardt.

 Nye tiltak bør primært stimulere til aktivitet innenfor produksjonsleddet og innenfor lansering og salg i kinomarkedet. En garantiordning vil kunne bidra til vesentlig større aktivitet i produksjonsleddet. Det er videre behov for en prosjektbasert billettstøtteordning hvor tilskuddene følger prosjektets markedsinntekter fra distributørleddet. Videre bør noen betingelser knyttet til de eksisterende og ordinære tilskuddsordningene tilpasses den spesielle koronasituasjonen.

 

Rapporten kan lastes ned her

[1] Fra 15. juni er det gjort unntak for nordiske land som tilfredsstiller smittekrav, mens det fra og med 15. juli ble gjort unntak for reiser til land i EØS/Schengen-området som tilfredsstiller de samme smittekravene (Utenriksdepartementet, 2020).

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo