skip to Main Content

Kartlegging av drosjenæringen

Menon Economics har på oppdrag av Samferdselsdepartementet kartlagt forholdene i drosjenæringen. Kartleggingen er blitt brukt som grunnlag for arbeidet i det offentlige utvalget som er oppnevnt av regjeringen for å gjennomgå drosjereguleringen.

Kartleggingen har vært gjennomført i tidsperioden november 2022 – februar 2023, og har omfattet følgende forhold:

  • Markedsstørrelse og fordeling mellom ulike transporttilbud
  • Markedsstruktur og formidling av tjenester
  • Tilbudet av drosjetjenester, herunder tilgjengelighet, priser og kvalitet
  • Bruk av taksameter og loggføring av drosjeturer
  • Miljøstandard for drosjer
  • En sammenstilt vurdering av dagens situasjon og utfordringer i drosjenæringen

Arbeidet har omfattet innhenting av flere ulike typer av kvantitative data, intervjuer og tre spørreundersøkelser. Vi takker alle som har bistått med kunnskap i løpet av kartleggingen. Vi takker også Samferdselsdepartementet for et interessant oppdrag og sparring underveis.

Fredag 30. juni mottok Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård første del av Drosjeutvalgets utredning fra utvalgsleder Hans Petter Graver. Se mer her.

Her kan du lese hele rapporten.

For spørsmål eller kommentarer, kontakt Partner Kristoffer Midttømme

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo