4395672

Den internasjonale Erik Kempe-prisen er tildelt Menon-økonom og SSB-forsker

Menon-økonom Kristoffer Midttømme har, sammen med SSB-forsker Mads Greaker, vunnet den europeiske foreningen for miljø- og ressursøkonomers pris for beste artikkel publisert internasjonalt de siste to årene. Prisen heter Erik Kempe prisen, og deles ut i samarbeid med universitetet i Umeå. Kravet til vinnerartikkelen er at minst én av forfatterne skal ha tilknytning til en europeisk forskningsinstitusjon.

Prisen ble annonsert i Athen fredag 30. juni, på foreningens årlige konferanse. Greaker og Midttømme deltok begge på annonseringen, og holdt et kort innlegg til konferansens 800 deltakere.

Artikkelen de vinner prisen for ble publisert i tidsskriftet Journal of Public Economics i 2016. I artikkelen studerer Greaker og Midttømme hvordan man bør drive klima- og miljøpolitikk i markeder preget av nettverkseffekter, som for eksempel bilmarkedet. Artikkelen argumenter for hvorfor og hvordan skattlegging av miljø- og klimaskadelige goder – eller subsidier til deres grønne alternativer – burde avvike fra den rene samfunnsøkonomiske kostnaden ved miljøskadelig adferd. I en tenkt situasjon med to goder, der det forurensende godet i dag har monopol, viser forfatterne at optimal virkemiddelbruk avhenger av samspillet mellom nettverkseffektene og miljøskaden.

Dette kan illustreres ved å se på elbiler, noe mange har et forhold til. Det er store nettverkseffekter i bilmarkedet, ved at de første elbilene er lite attraktive nettopp fordi det er få andre elbiler på veiene; det finnes få ladestasjoner å bruke, og annenhåndsmarkedet er lite utviklet. Etter hvert som det kommer flere elbiler på veiene vil elbilen bli mer attraktiv – selv dersom det ikke forekommer teknologisk utvikling i mellomtiden. I en slik tenkt situasjon kan en allvitende myndighet i prinsippet regne ut om det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å introdusere elbilen, og deretter ta i bruk de virkemidlene som implementerer den optimale løsningen, for eksempel i form av en optimal skatt på de forurensende bilene. Artikkelen handler om hvordan miljøskaden ved de forurensende bilene, og nettverkseksternalitetene i markedet, sammen bestemmer den optimale skatten. Artikkelforfatterne viser at dersom de politiske virkemidlene ikke tar høyde for nettverkseffektene i markedet, kan vi få en altfor treg overgang til grønne alternativer det ville ha vært samfunnsøkonomisk optimalt å ta raskt i bruk.

Juryen trekker særlig frem at artikkelen er nyskapende og innsiktsfull, bidrar med kunnskap innen et svært viktig område, og hvordan forskningen er aktuell for dagsaktuelle politiske spørsmål. Mer om prisen, og juryens fullstendige begrunnelse kan leses her.