2020 122 2

Indikator for veibyggingens påvirkning på naturmangfold

Samferdselsdepartementet (SD) ønsker å bruke følgende indikator for påvirkning av naturmangfold til NTP 2022-2033: «Netto antall dekar inngrep i naturområder med nasjonal eller vesentlig regional verdi.» Dette notatet presenterer resultater av beregnet areal med naturområder med nasjonal eller vesentlig regional verdi påvirket av Statens vegvesens foreslåtte store prosjekter til NTP 2022-2033. Det har ikke vært mulig å beregne netto antall dekar etter kompensasjon i denne omgang, slik at det er antall dekar før eventuell kompensasjon som presenteres.

Arbeidet bygger blant annet på forslag og vurderinger i et notat utarbeidet av Menon Economics i nært samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av representanter for transportetatene høsten 2020.

Det er viktig å påpeke at det er betydelig usikkerhet i datagrunnlaget som ligger til grunn for indikatoren som er beregnet. Særlig vil manglende registreringer av naturverdier kunne undervurdere omfanget av indikert påvirket areal. Det kan også være systematiske forskjeller i kartleggingen av naturverdier, som kan gi skjevheter i resultatene. Videre er en rekke naturverdier ikke inkludert i indikatoren, slik som habitater til truede arter eller arter som av andre grunner har forvaltningsinteresse. Det er også gjort forenklinger med hensyn til veibredde, strekning som går i tunnel, traséer som går i tidligere veitraséer osv.

Dette er første gang det inkluderes en indikator for naturmangfold i NTP, og det er fortsatt behov for å videreutvikle indikatoren, slik at den bedre kan reflektere infrastrukturens påvirkning på naturmangfold.

Notatet kan lastes ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo