skip to Main Content

Gjennomgang av Merkur-programmet

I denne rapporten gjennomgår vi Merkur-programmet, en samling av offentlig finansierte tjenester og tilskudd som retter seg mot dagligvarebutikker og bokhandlere i distriktene. Rapporten er skrevet på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Merkur er et kompetanseprogram rettet mot å styrke servicetjenestene og utvikle butikker i utkantstrøk. Fra 2019 er det Distriktssenteret som administrerer ordningen på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Programmet tar sikte på å yte faglig og økonomisk bistand til de mest sårbare av distriktsbutikkene og de butikker som ses på som viktige i arbeidet med å opprettholde levedyktige lokalsamfunn. Rapporten inneholder en gjennomgang av programmet med relativt tung vekst på vurderinger av hvordan programmet vil håndtere fremtidige sentrale utviklingstrekk som vil komme til å prege hverdagen til butikkene. Dette er med andre ord ikke en ordinær virkemiddelevaluering.

Her kan du laste ned hele rapporten.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo