2020 68 2

Forsinkelser på vei i Nord-Norge

Hvor mye taper det norske samfunnet på at fersk sjømat og annet tidskritisk gods kommer forsinket frem til markedet? Har denne problemstillingen noen betydning for hvor lønnsomme nye veiprosjekter er? Dette er spørsmål vi besvarer i denne rapporten, og svaret er kort og godt at samfunnet taper mye på lang sikt, og det er særlig på noen sentrale og utsatte strekninger I Nord-Norge at dette problemet betyr mye for veiprosjektenes lønnsomhet. Vi presiserer at det er viktig at man nå tar høyde for slike nytteeffekter i Nasjonal Transportplan (NTP) for å sikre at veiprosjektenes faktiske lønnsomhet kommer til syne. Ikke minst gjelder dette prosjekter i Nord-Norge der mengden av tidskritisk gods på vei er stor.

På oppdrag for Samferdselsforum Nord og med støtte fra Samfunnsløftet (SpareBank 1 Nord-Norge) har Menon Economics gjennomført en analyse av samfunnsøkonomiske kostnader ved forsinkelser for frakt av sjømat og fersk fisk fra Nord-Norge. Omfanget av forsinkelser har tidligere blitt kartlagt av Nordlandsforskning og Transportutvikling, men dette er første gang det utarbeides et modellapparat for beregning av samfunnsøkonomisk tap knyttet til forsinkelser av tidskritisk godsfrakt på vei. Metoden som er utviklet her kan også anvendes i andre landsdeler.

Rapporten kan lastes ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo