skip to Main Content

Er storbyregionene Norges vekstmotorer?

I et nytt forskningsprosjekt for KS-storby fastslår vi at storbyregionene blir stadig mer produktive enn resten av landet. I studien presenterer vi helt nye tall for verdiskaping i norske storbyregioner, basert på det mest brukte verdiskapingsmålet vi har, såkalt bruttoprodukt. Dette målet er det som for hele landet summerer seg til BNP.

Det er den høye produktivitetsveksten i Stavanger-regionen, Bergensregionen og Trondheimsregionen som gjør dem til sterke vekstmotorer for landet. I Kristiansandsregionen og til en viss grad Tromsø-regionen drives veksten i større grad av at antall sysselsatte vokser fortere enn befolkningen. Yrkesdeltakelsen øker med andre ord over tid og skaper rom for større verdier. Fordi Oslo-regionen hverken kan vise til høy produktivtetsvekst eller høy vekst i antall sysselsatte, sakker hovedstadsregionen akterut. Regionens verdiskaping (per innbygger) vokser faktisk saktere enn de delene av landet som ikke er del av en storbyregion.

Hva er så kilden til Oslo-regionens problem og de andre storbyregionenes suksess de siste ti årene? For å besvare dette spørsmålet har vi delt opp økonomien i storbyregionene i fire sektorer: Privat næringsliv som eksporterer ut av regionen, privat næringsliv som stort sett leverer lokalt, offentlig virksomhet (statlig) som leverer tjenester ut av regionen, og offentlig (kommunal) virksomhet som leverer lokale tjenester. Dersom en region skal kunne vokse raskere per innbygger enn andre regioner, må den klare å levere flere varer og tjenester til et stort marked, ikke bare lokalmarkedet. Regionen må med andre ord eksportere mer.

Analysen viser at antakelsen stemmer godt med virkeligheten. Byer som Kristiansand, Stavanger og Trondheim kan vise til særlig høy vekst i eksportrettet virksomhet (både privat og statlig) som sender varer og tjenester ut av regionen. Det handler i stor grad om offshore leverandørindustri og sykehus, men ikke bare. I Oslo- og Tromsøregionen er økningen i verdiskapingen fra eksportaktiviteten lavere. Veksten i disse regionene hviler i større grad på vekst i lokalmarkedet og den gir ikke like stort potensial.

Rapporten kan lastes ned her.
For spørsmål eller kommentarer kontakt Leo Grünfeld.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo