2018 KB2

Bysentre i Nord-Norge: Er folk fornøyd med hva de kan tilby?

Konjunkturbarometer Nord-Norge og Menon har spurt 1500 byboere i 10 nordnorske byer om hvordan de opplever sentrum i byen de bor i nærheten av. Vi har også spurt dem om hvordan bysenteret har utviklet seg de siste 10 årene, for det har skjedd mye de siste åra i enkelte av byene.

Last ned rapporten her

Vi har sett på byene Kirkenes, Hammerfest, Alta, Tromsø, Harstad, Svolvær, Narvik, Bodø, Mo i Rana og Sandnessjøen. Svarene viser at den nordnorske byboeren ikke alltid like fornøyd med sitt bysentrum. Ikke uventet er det store forskjeller mellom byene. Folk også fått sammenligne sitt bysentrum med nabobyens eller den byen man oftest sammenlignes med. Det er store forskjeller også her
Hva finner vi:

  • Handel og service: Man skulle forvente at handels og servicetilbudet ville bli sett på som best i de større byene, men både Bodø og Tromsø skårer lavere enn byer som Narvik, Svolvær og Alta. Både i Alta og i Svolvær er det plassert et stort kjøpesenter i sentrum av byen. I bunn finner vi Kirkenes og Sandnessjøen.
  • Serverings- og kulturtilbudet er en annen viktig kilde til å trekke folk inn til sentrum. Ikke uventet rangeres de største byene høyest på dette kriteriet. Mer enn dobbelt så stor andel mener at dette tilbudet er godt i Tromsø, sammenlignet med Narvik og Kirkenes. At Svolvær blander seg inn i toppen er overraskende, men illustrerer nok hvor godt fornøyd befolkningen er med den kompakte utviklingen av Torget. Narvik og Kirkenes sliter med å møte innbyggernes behov på dette området.
  • Befolkningens syn på hvordan sentrum av byen har utviklet seg de seneste ti årene speiler delvis hvor fornøyd de er med servering- og kulturtilbudet i sentrum i dag. Ikke overraskede havner Hammerfest, Bodø og Svolvær på topp. I Hammerfest er tidligere lukkede industriområder gjort om til strandpromenade og område for kulturhuset Arktisk kultursenter. I Bodø kan kulturhuset Stormen og oppgraderingen av omliggende tometer være med på å forklare resultatet, og i Svolvær har kommunen investert i nytt kulturhus og fornying av Torget.
  • Befolkningens opplevelse av nabo- og rivaliserende byers sentrumskvaliteter får ofte mye oppmerksomhet og kan gi oss et sammenligningsgrunnlag. Samlet sett for alle byene er man mer hjemmepatriotisk jo nærmere sentrum man bor. Bodøværingene er nokså enige med Tromsøværingene om at Tromsø er en livligere by enn Bodø. Dette til tross for at Bodøs sentrum har bedret seg markant de siste årene. Bodøværingene er derimot ikke overbevist om at Tromsø er en hyggeligere/koseligere by. Innbyggerne i Narvik og Harstad er nokså enige i at Harstad har et hyggeligere og mer livlig bysentrum. I Hammerfest og Alta er de rykende uenig i hva som er den hyggeligste, koseligste og mest livlige byen. Svolværingene er aller tydeligst på at de anser sin egen by som både livligere og hyggeligere enn Leknes.
  • Når vi spør om hva som kan gjøres for å bedre bysentrumet, oppgir flest at det viktigste tiltaket er å få «flere butikker, frisører m.m. på gateplan». Det minst relevante tiltaket sett fra innbyggernes ståsted er å gi tydeligere plass i sentrum for industri og næring. Gitt værforholdene i nord er det noe overraskende at ikke flere av byene har fremhever behovet for større arealer under tak.

Urbanisering handler om at folk flytter inn mot byene. Jo større byene er, jo flere flytter dit. Urbanisering er også noe vi opplever i Nord-Norge. Mange av byene i Nord-Norge er små men likevel vokser de. Det kan være mange forhold som påvirker byenes befolkningsvekst. Denne rapporten peker i retning av at et bedre bysenter har gått hånd i hånd med høy befolkningsvekst.