skip to Main Content

Behov for ingeniørkompetanse i lys av den grønne omstillingen 

På oppdrag for NITO har Menon kartlagt behovet for ingeniørkompetanse i batteri-, hydrogen- og havvindnæringen. Dette inkluderer en kartlegging av dagens behov og hvilken type ingeniørkompetanse det er behov for, samt prognoser på hva behovet vil være i 2030. Vi har videre utarbeidet prognoser for behovet i 2030. Basert på anslag for ingeniørtettheten, samt prognoser for sysselsettingsutviklingen i de tre analysenæringene, anslår vi at ingeniørbehovet i disse næringene i basis-scenarioet vil være 3 100 ingeniører i 2030. I høyscenarioet anslår vi at tallet kan bli så høyt som 5 900, mens det i lavscenarioet er rundt 1 200. Det er særlig ingeniørbehovet innen batteriproduksjon og havvindnæringen som driver den samlede etterspørselen.

Det er allerede i dag en mangel på ingeniører. Denne knappheten kan bli et enda større problem også etter analyseperioden som går til 2030. Batteri- og hydrogenproduksjon er næringer i oppstartsfasen, men også havvindnæringen vil vokse betydelig i årene som kommer. Vi vurderer at det er et potensial for betydelig vekst i alle tre næringer etter 2030 og at disse tre næringene potensielt kan tilføye flere tusen arbeidsplasser i årene etter 2030. Dette er et viktig poeng som viser at det vil være viktig å sikre at det utdannes nok ingeniører både i dag, frem mot 2030 og etter 2030. Hvis ikke vil de tre analysenæringene trolig fortsatt oppleve at de ikke kan dekke deres etterspørsel etter kompetent arbeidskraft. I rapporten presenterer vi tre anbefalinger som kan bidra til å sikre et stort nok antall ingeniører med den riktige kompetansen.

Her finner du en lenke til rapporten.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo