skip to Main Content

Andre samfunnsmessige virkninger for KVU Hadselfjord

På oppdrag for Statens vegvesen har Menon Economics vurdert hvordan ulike konsepter for krysning av Hadselfjorden kan gi virkninger for næringsliv, sykehusstruktur, utdanningsstruktur og lufthavnstruktur i Lofoten og Vesterålen. Oppdraget er gjennomført som en del av KVU Hadselfjord. Denne fjordkrysningen er et godt eksempel på tiltak som har gjensidig påvirkning på andre potensielle tiltak i regionen og at det er nødvendig å se tiltak innen ulike sektorer i sammenheng. Oppdraget innebærer dermed vesentlige elementer av metodeutvikling.

Vår konklusjon er at den redusere reisetiden mellom Lofoten og Vesterålen kan føre til økt produktivitet og dermed økt verdiskaping i regionen, som ikke fanges opp i trafikantnytteberegningene. For fergefri forbindelse anslår vi at den samlede nåverdien av verdiskapingsgevinsten fra produktivitetsøkningen vil kunne bli mellom 150 og 415 millioner 2017-kroner avhengig av beregningsmetode. For flytting av fergesambandet summerer denne effekten seg til mellom 15 og 55 millioner kroner. Virkningene på helse og utdanning er etter vår vurdering ikke av vesentlig betydning, men usikkerheten er stor. Reisetidsreduksjonene er etter de sektoransvarliges vurdering ikke store nok til å utløse strukturendringer innen helse eller utdanning, men løsning for Hadselfjordkrysning har vesentlig påvirkning på analyser av lufthavnstruktur i regionen.

Vi anbefaler analyser av tiltakspakker for veg- og lufthavnstrukturen i området, siden disse sektorene har sterk gjensidig påvirkning.

Rapporten kan lastes ned her. Ansvarlig hos Menon er partner Heidi Ulstein.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo