skip to Main Content

Prosjekter innenfor pleie og omsorg, integrering og barnevern

I løpet av våren 2019 har flere av Menons medarbeidere vært opptatt med å utrede en rekke velferds-politiske problemstillinger. I det følgende gis eksempler på gjennomførte og igangsatte prosjekter:

  • Innenfor pleie- og omsorgssektoren har Menon evaluert investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjem, én av de største øremerkede tilskuddsordninger til kommunesektoren. Evalueringen omfattet å vurdere i hvilken grad tilskuddet har bidratt til netto tilvekst av sykehjemsplasser og hvordan tilskuddet har økt kvaliteten på sykehjemsplassene. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Husbanken og i samarbeid med helseøkonomer ved Universitet i Oslo og NOVA. Sluttrapporten skal etter planen offentliggjøres i løpet av høsten 2019.
  • Innenfor integrering av har vi nylig evaluert tilskudd til friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn (rapport) for Miljødirektoratet, og vi er godt i gang med evaluering og samfunnsøkonomisk analyse av IT-plattform for tospråklig opplæring. Det sistnevnte prosjektet skal leveres til Utdanningsdirektoratet ila. høsten 2019.
  • Innenfor barnevern har vi i samarbeid med AFI og Oslo Met startet opp to større forskningsprosjekter. Det ene forskningsprosjektet, som skal leveres mars 2020, har til hensikt å etablere et målbilde for institusjonstilbudet innenfor barnevern. Målbildet legger grunnlag for å identifisere avvik mellom hva man ønsker å oppnå og praksis. Det andre prosjektet, som skal leveres høsten 2020, omfatter å kartlegge og vurdere hva som kjennetegner gode barnevernsplasseringer utenfor foreldrehjemmet. I prosjektet skal vi blant annet se nærmere på tiltak som kan hindre uønsket oppsplitting av søskenflokken og hva som er best egnede tiltak utenfor foreldrehjemmet. Prosjektene er finansiert av Barne- og familiedepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Er du interessert i vite mer om hva Menon gjør innen velferdsøkonomi? Ta kontakt med Simen Pedersen.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo