Health Care Costs. Stethoscope And Calculator Symbol For Health Care Costs Or Medical Insurance

Prosjekter innenfor pleie og omsorg, integrering og barnevern

I løpet av våren 2019 har flere av Menons medarbeidere vært opptatt med å utrede en rekke velferds-politiske problemstillinger. I det følgende gis eksempler på gjennomførte og igangsatte prosjekter:

  • Innenfor pleie- og omsorgssektoren har Menon evaluert investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjem, én av de største øremerkede tilskuddsordninger til kommunesektoren. Evalueringen omfattet å vurdere i hvilken grad tilskuddet har bidratt til netto tilvekst av sykehjemsplasser og hvordan tilskuddet har økt kvaliteten på sykehjemsplassene. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Husbanken og i samarbeid med helseøkonomer ved Universitet i Oslo og NOVA. Sluttrapporten skal etter planen offentliggjøres i løpet av høsten 2019.
  • Innenfor integrering av har vi nylig evaluert tilskudd til friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn (rapport) for Miljødirektoratet, og vi er godt i gang med evaluering og samfunnsøkonomisk analyse av IT-plattform for tospråklig opplæring. Det sistnevnte prosjektet skal leveres til Utdanningsdirektoratet ila. høsten 2019.
  • Innenfor barnevern har vi i samarbeid med AFI og Oslo Met startet opp to større forskningsprosjekter. Det ene forskningsprosjektet, som skal leveres mars 2020, har til hensikt å etablere et målbilde for institusjonstilbudet innenfor barnevern. Målbildet legger grunnlag for å identifisere avvik mellom hva man ønsker å oppnå og praksis. Det andre prosjektet, som skal leveres høsten 2020, omfatter å kartlegge og vurdere hva som kjennetegner gode barnevernsplasseringer utenfor foreldrehjemmet. I prosjektet skal vi blant annet se nærmere på tiltak som kan hindre uønsket oppsplitting av søskenflokken og hva som er best egnede tiltak utenfor foreldrehjemmet. Prosjektene er finansiert av Barne- og familiedepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Er du interessert i vite mer om hva Menon gjør innen velferdsøkonomi? Ta kontakt med Simen Pedersen.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo