skip to Main Content

Menon har estimert statens inntekter og utgifter knyttet til klimapolitikk

På oppdrag for NHO og Miljøstiftelsen Zero har Menon estimert den norske stats sine inntekter og utgifter knyttet til klimapolitikk, med utgangspunkt i statsbudsjettet for 2024. Samlet sett har den norske staten større inntekter enn utgifter tilknyttet sin klimapolitikk. I statsbudsjettet for 2024 finner vi at statens inntekter fra klimapolitikken er på 30,7 milliarder kroner, mens utgiftene for klimatiltak er på 16,1 milliarder kroner. De største inntektene kommer fra CO2-avgift og salg av klimakvoter. De største utgiftspostene er overføringer til Enova og Langskip-prosjektet. En sammenligning med Sverige og Danmark viser at Norge har de laveste statlige klimapolitiske inntektene, både absolutt og relativt til størrelsen på statsbudsjettet. De statlige klimapolitiske utgiftene er noe lavere i Norge, dersom man måler dem som andel av statsbudsjettene. Frem mot 2030 viser framskrivninger at statens inntekter knyttet til klimapolitikk vil øke med 54 prosent til 47,4 milliarder kroner. Økningen vil i hovedsak være drevet av økte priser på utslipp fra ikke-kvotepliktig sektor.

Les notatet her.

Kontaktperson: Jonas Erraia

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo