skip to Main Content

Menon Economics og Amplify Data Science har kartlagt ordningen med erstatning i anledning strafforfølgning

På oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet har Menon Economics og Amplify Data Science (ADS) kartlagt ordningen med erstatning i anledning strafforfølgning. Oppdraget innebar å utarbeide statistikk om en ordning, der det hittil har vært lite kvantitativ informasjon. Datainnsamlingen har foregått ved å koble sammen informasjon hentet ut av saksbehandlingssystemet til Statens sivilrettsforvaltning, med opplysninger Menon og ADS maskinelt har lest ut av nesten fem tusen vedtak under ordningen. Rapporten kan leses her.

Moderne metoder for datafangst

Gjennom prosjektet har Menon demonstrert at vi er helt i front når det gjelder metoder for datafangst. I samarbeid med Amplify Data Science har vi maskinelt lest nesten fem tusen vedtak under erstatningsordningen, og lest ut en rekke variabler fra vedtakene. Dette gjelder for eksempel på hvilken bakgrunn krav om erstatning var fremsatt, og hvilke lovbrudd kravstiller var siktet/dømt for. Disse opplysningene er deretter koblet sammen med informasjon lest ut av saksbehandlingssystemet til Statens sivilrettsforvaltning. Arbeidet har blitt utført ved hjelp av programmeringsspråket Python, som nå har etablert seg som det mest populære språket innen såkalt data science og maskinlæring.

“Menon er helt i fronten når det gjelder moderne metoder for datafangst og – behandling. Dette prosjektet demonstrerer tydelig hvilke kapabiliteter vi besitter, og hvor mye vi kan utrette når vi samarbeider med de rette fagmiljøene. Evnen til å hente ut kvantitative opplysninger fra ustrukturert tekst åpner for store muligheter på mange områder”, sier prosjektleder Kristoffer Midttømme.

Håndtering av sensitive personopplysninger

I prosjektet håndteres svært sensitive personopplysninger, og både dataeier og databehandler har vært i kontakt med Datatilsynet underveis i prosjektet.
“Når man håndterer opplysninger om mennesker som har vært i befatning med rettsvesenet i straffesaker, er det utrolig viktig å ha gode rutiner, slik at ikke opplysningene kommer på avveie. Lekkasjer vil være svært belastende for de involverte. Den teknologiske utviklingen legger til rette for å lære av data på stadig nye områder. Hvis man skal være med på den utviklingen må man være i stand til å håndtere denne typen opplysninger”, forklarer Midttømme.

Vunnet et nytt oppdrag

I august ble Menon tildelt et nytt oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet. Konstellasjonen Menon og ADS skal nå kartlegge voldsoffererstatningsordningen. Også i dette prosjektet skal vi samle inn data fra saksbehandlingssystem og vedtakstekster, denne gangen fra Kontoret for voldsoffererstatning i Vardø. Datagrunnlaget i denne kartleggingen utgjør til sammen 26 000 vedtak. Formålet med kartleggingen er å identifisere kostnadsdriverne, forklare kostnadsutviklingen (herunder endringer i regelverket, og ned på det enkelte regnskapsår), gi et solid beslutningsgrunnlag for å vurdere regelendringer og andre tiltak, samt et bedre grunnlag for fremtidige prognoser. Kartleggingen vil pågå til over nyttår.
Menon har etablert seg på justisfeltet
Dette innebærer at Menon nå har etablert seg som en aktør med troverdighet innen justisfeltet. I 2016 leverte vi rapporten  Analyse av utviklingen i statens utgifter til fri rettshjelp til Justis- og beredskapsdepartementet. Rapporten vises ofte til av aktørene på justisfeltet, og ble blant annet diskutert på et seminar i regi av Advokatforeningen og en gruppe justispolitikere på Stortinget .  I tillegg til kartleggingen av ordningen med erstatning i anledning strafforfølging, har Menon i 2017 også bistått OECD i å vurdere en metodologi for å måle kvaliteten på kontraktshåndhevelsen i Mexico, herunder en vurdering av potensialet for å fastslå kausale årsakssammenhenger, og vi bistår i høst OECD med nytte-kostnadsanalyser av en rekke effektiviseringstiltak innen justissektoren i Portugal.
For mer informasjon om Menons justisprosjekter, kontakt Kristoffer Midttømme.

 

 

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo