skip to Main Content

Kommunale konsekvenser av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter

På oppdrag fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har Menon Economics vurdert de kommunale konsekvensene av de foreslåtte endringene i barnehageloven med forskrifter. I tillegg til å vurdere de kommunale konsekvensene, har vi vurdert utredningsgrunnlaget bak forslaget.

Vi konkluderer med at de foreslåtte endringene ikke er utredet i tråd med utredningsinstruksen og at kunnskapsgrunnlaget er ufullstendig. Det er spesielt problematisk at forslaget ikke gjør et klart skille på problemet(-ene) som skal løses og politiske målsetninger for sektoren.

De foreslåtte endringene vil påføre kommunene flere nye oppgaver. Mange kommuner sliter allerede med å oppfylle eksisterende lovkrav. Sett i sammenheng med at de nye oppgavene ikke følges opp med økt rammetilskudd til kommunene vil de nye oppgavene resultere i at andre gode formål må nedprioriteres i kommunen.

Vi anbefaler at et komplett beslutningsgrunnlag bør bygge på en god beskrivelse av samfunnsproblemet som skal løses, en heldekkende mulighetsstudie og en virkningsvurdering som tar hensyn til alle relevante samfunnsøkonomiske effekter. Dette inkluderer effekter som barnehagekvalitet, barnehagedekning, foreldrenes tilfredshet, ressursbruk hos ulike aktører, og skattefinansieringskostnader eller -gevinster.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontaktperson: Simen Pedersen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo