skip to Main Content

Helsebudsjettkostnader av å gi irregulære migranter helserettigheter

Retten til helse er en grunnleggende menneskerett, som understrekes av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter fra 1948. Menneskerettigheter og humanitære hensyn taler for at alle som bor og oppholder seg i Norge skal ha rett til helsehjelp som er nødvendig og ikke kan vente. Irregulære migranter, som bor i Norge uten gyldige papirer på oppholdstillatelse, har imidlertid begrenset rett på helsehjelp utover nødvendig helsehjelp som ikke kan vente. FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter har i sin sjette rapport om Norge kritisert Norge for brudd på menneskerettighetene ved ikke å tilby irregulære migranter helsehjelp på linje med resten av befolkningen.

Uten tilstrekkelig helsehjelp kan helseproblemer utvikle seg til større fysiske og psykiske lidelser og risiko for smitte kan øke. En konsekvens av dagens regelverk kan være at pasienter ikke får nødvendig helsehjelp eller må vente til situasjonen blir akutt nok. Det kan i mange tilfeller være mer ressurseffektivt og bedre for pasienten å gi forebyggende og tidlige tjenester istedenfor å behandle mer alvorlige og akutte helseproblemer på et senere tidspunkt.

Menon Economics anslår at helsebudsjettet øker med 31 000 kroner per år per irregulære migrant som får helserettigheter. Anslaget er basert på forutsetningen om at helserettigheter til irregulære migranter utløser de samme helsebudsjettkostnader som nordmenn i samme aldersgruppe. Basert på at de irregulære migrantene lever et liv i frykt for å bli oppdaget og returnert, er det grunn til å tro at de har dårligere helse enn de kunne hatt (Øien & Sønsterudbråten, 2011). Det taler for at irregulære migranter har dårligere helse enn nordmenn i samme aldersgruppe. De samme argumentene taler imidlertid også for at de i en situasjon med helserettigheter vil oppsøke helsehjelp i mindre grad enn nordmenn med samme helseutfordringer.

En betydningsfull usikkerhet ved våre anslag knytter seg til hvor mange irregulære migranter som oppholder seg i landet. Basert på statistikk fra helsesentrene til Røde Kors og Kirkens Bymisjon i Oslo og Bergen og anslag fra 2006 og 2011 mener vi det er sannsynlig at omfanget av irregulære migranter utgjør et sted mellom 2 000 og 18 000 personer i dag. Legger vi disse ytterpunktene til grunn, finner vi at brutto helsebudsjettkostnad av å gi irregulære migranter helserettigheter utgjør mellom 63 og 565 millioner kroner per år. Trekker vi fra kostnadene ved dagens helsetilbud som faller bort ved innføringen av tiltaket og legger til kostnaden av å trekke inn skatter, utgjør den prissatte samfunnsøkonomiske kostnaden mellom 30 og 630 millioner kroner per år

Rapporten kan lastes ned her.

 Foto: Røde Kors

Kontaktperson: Simen Pedersen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo