skip to Main Content

Evaluering av tilskudd til friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn

Tilskudd til friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn er en nasjonal tilskuddsordning til sentrale organisasjoner med mål om å bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn, og gjennom det bidra til økt integrering.

Menon Economics, på oppdrag fra Miljødirektoratet, har gjennomført en evaluering av ordningen. Basert på evaluering av tilskudd som ble omsøkt og innvilget i 2016 og 2017, finner vi at Miljødirektoratets prioriteringer samsvarer godt med formålene om å bidra til økt friluftsliv for, og integrering av, personer med innvandrerbakgrunn. Alle som har mottatt tilskudd har gjennomført prosjektene de har fått tilskudd til. Vi finner at ordningen har bidratt til å utløse friluftsaktiviteter rettet mot målgruppen som ellers mest sannsynlig ikke hadde blitt gjennomført, derigjennom har tilskuddet bidratt til økt friluftsaktivitet for målgruppen.

Muligheten til å måle effekter på integrering av friluftslivsaktivitetene tilskuddsordningen har utløst har vært begrenset, blant annet fordi mange andre forhold også påvirker integrering. Vi har identifisert tiltak som kan øke tilskuddsordningens måloppnåelse, kostnadseffektivitet og forutsigbarheten for mottakerne, for eksempel ved å gjøre målet med ordningen mer entydig og spisset mot målgruppen.

Kontaktperson i Menon: Simen Pedersen.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo