skip to Main Content

De samfunnsøkonomiske kostnadene av vær- og naturfare kan øke til 19 milliarder kroner per år

Klimaendringene skaper utfordringer for Norge. Vi rammes av stadig hyppigere og mer omfattende ekstremvær og naturhendelser, noe som skaper utrygghet i befolkningen. Endringene vil øke risikoen knyttet til overvann, stormflo, flom og skred. Vi har anslått dagens forventede samfunnsøkonomiske kostnad (tapte verdier, ressursbruk og velferdstap) av vær- og naturfarerelaterte hendelser i Norge til 5,5 milliarder kroner per år. Den forventede kostnaden er anslått til å øke til 19 milliarder kroner per år i 2100, med dagens nivå på innsats for å redusere vær- og naturfare. Tallene er naturligvis forbundet med stor usikkerhet og vil variere fra år til år. Uansett hvordan skadeomfanget vil utvikle seg kan vi med sikkerhet si at vær- og naturfare vil koste det norske samfunnet dyrt. Klimaendringene vil medføre tap av liv og vil resultere i flytting fra hus og hjem. Disse samfunnsøkonomiske kostnadene vil bli spesielt høye hvis vi ikke tilpasser mer, raskere og bedre enn vi gjør i dag.

I rapporten kommer vi med en rekke forslag til tiltak for å øke innsatsen for å forebygge mot vær- og naturfare i Norge.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontaktperson: Simen Pedersen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo