skip to Main Content

Verdien av kulturarv – en samfunnsøkonomisk analyse med utgangspunkt i kulturminner og kulturmiljø

Målet med dette prosjektet er å synliggjøre den samfunnsøkonomiske verdien av kulturminner og kulturmiljø, og å vise eksempler på konkrete verdier av kulturminner og kulturmiljø i Norge gjennom anvendelse av metoder for verdsetting av fellesgoder og lokaløkonomiske analyser. Samfunnsøkonomiske analyser blir tillagt stadig større vekt i beslutningsprosesser, men nytten av bevaring av kulturhistoriske verdier blir ofte vurdert kvalitativt og ikke prissatt. Det er derfor formålstjenlig med en faglig robust analyse av samfunnsøkonomisk verdi og lokal netto verdiskaping av kulturminner og kulturmiljø; for å synliggjøre at disse fellesgodene har en samfunnsnytte som også kan måles i kroner.

I denne rapporten viser vi derfor den samfunnsøkonomiske nytten av vår kulturarv i form av befolkningens betalingsvillighet for å bo en verneverdig bolig, eller i områder med høy tetthet av kulturminner, å bo i og ved kulturmiljø, og nettoinntekter for lokalt næringsliv av turisme og andre aktiviteter relatert til kulturmiljø. Vår studie viser at det er høyere betalingsvillighet for å bo i verneverdige boliger enn i sammenlignbare boliger som ikke er verneverdige. Vi viser også at det er høyere betalingsvillighet for å bo i nabolag der det er høy tetthet av kulturminner enn i nabolag med lavere tetthet av kulturminner. Verdien av å bo i nabolag med høy tetthet av kulturminner er høyere enn selv å bo i en verneverdig bolig. Vi finner også positiv betalingsvillighet for å bo i et kulturmiljø og å bo i nærheten av et kulturmiljø, sammenlignet med bo i områder uten påvirkning fra kulturmiljøet. Videre viser studien at kulturmiljøer bidrar til økt velferd i lokalsamfunn i form av økt sysselsetting og verdiskaping, blant annet gjennom turisme.

Rapporten med vedlegg kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo