skip to Main Content

Utvalgte prosjekter

* Forskningsprosjekter

2019-

The vanishing white: Management of stressors causing reduction of pale vegetation surfaces in the Arctic and the Qinghai-Tibetan Plateau
Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd

2019-21

*Utprøving av næringsutvikling basert på småskala kikertproduksjon i Zambia.
Oppdragsgiver: The Nordic Climate Facility

2018-

Nytte og kostnad av tiltak mot forurenset grunn ved lufthavner
Oppdragsgiver: Avinor

2018

Oversikt over land og regioner med klimanøytralitetsmål.
Oppdragsgiver: Klima- og Miljødepartementet

2018

Utredning om mål for arealbruk i andre land.
Oppdragsgiver: Klima- og Miljødepartementet

2018

Adferdsvirkemidler for til å redusere effekttopper
Oppdragsgiver
: Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)

2018

Konsekvenser av å fase ned HFKer i Norge.
Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

2018

Vurdering av mulighetene for bildeling Sandefjord.
Oppdragsgiver: Sandefjord kommune

2018

Vurdering av kvaliteten på konsekvensutredning av klima- og miljøtemaer i kommuneplanens arealdel.
Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

2018

Klimasårbarhetsanalyse Oslo kommune – prosessbistand.
Oppdragsgiver: Oslo kommune/ Miljødirektoratet

2018

Utarbeidelse av strategi for klimatilpasning.
Oppdragsgiver: Nye Kristiansand kommune

2018

Utarbeidelse av strategi for klimatilpasning.
Oppdragsgiver: Sandefjord kommune

2018

Klimatiltak innenfor kollektivtransport.
Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet

2018

Evaluering av tilskudd for friluftsliv og innvandrere.
Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

2018

Rammeavtale om samfunnsøkonomisk analyse.
Oppdragsgiver: Kystverket

2018

Utredning om hvordan vindkraft påvirker landskapet.
Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

2018

FNs bærekraftsindikatorer i kommunesammenslåinger.
Oppdragsgiver: KS

2018

Kostnader ved tiltak for å ta vare på truet natur
Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

2018-

*Verdsetting av eksternaliteter ved transport
Oppdragsgiver: Samferdselsetatene

2018-

Rammeavtale – Analysetjenester.
Oppdragsgiver: Ruter

2018-

Rammeavtale – kost-nytte-analyser og miljø.
Oppdragsgiver: Avinor

2017

Områdegjennomgang av støtteordninger i klimapolitikken.
Oppdragsgiver: Finansdepartementet

2017-21

*VALUECHANGE: Verdsetting av miljø- og kulturgoder for mer helhetlige beslutninger: Fra teori til praksis.
Oppdragsgiver: Forskningsrådet, Miljøforsk-programmet

2017-

*Verdsetting av økonomiske effekter av oljeutslipp fra skip på turisme, fiskerier og andre sektorer.
Oppdragsgiver: Kystverket

2017-

*Nytten av å håndtere forurensede sedimenter i samfunnsøkonomiske analyser av tiltak. Pilot og hovedprosjekt.
Oppdragsgiver: Kystverket og Miljødirektoratet

2017-18

Kostnader ved fremmede arter
Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

2017-18

Jordbrukets bidrag til kulturlandskapet og økosystemtjenester.
Oppdragsgiver: Landbruksdirektoratet

2017-

Rammeavtale – energi og elektrisitetsanalyser
Oppdragsgiver: Olje- og energidepartementet

2017-

Rammeavtale – miljøanalyser
Oppdragsgiver: Kystverket

2017-18

Naturavgift ved bygging i natur.
Oppdragsgiver: Klima- og Miljødepartementet

2017

Lokale og regionale indikatorer på klimatilpasning.
Oppdragsgiver
: Miljødirektoratet

2017-20

*WINDLAND: Romlig evaluering av miljøøkonomiske avveininger for å redusere vindkraftkonflikter
Forskningsprosjekt med SSB, NINA, NMBU, Universitetet i Oslo m.fl.
Oppdragsgiver: Forskningsrådet, EnergiX-programmet.

2017-20

*MarES: Endret bruk og verdier av marine økosystemtjenester i norsk Arktis.
Forskningsprosjekt med Universitetet i Tromsø, Universitetet i Stavanger, NMBU m.fl.
Oppdragsgiver: Forskningsrådet, Marinforsk-programmet.

2015-20

*Koblinger mellom luftforurensing og fordelingsmessige virkninger og velferd i de nordiske land (NordicWelfAir).
Forskningsprosjekt ledet av Universitetet i Århus, i samarbeid med stort, nordisk konsortium.
Oppdragsgiver: Nordforsk

2016-20

Evaluering av effekten av nye regler for fastsetting av snøskuterløyper for fornøyelseskjøring
Oppdragsgiver: Miljødirektoratet.

2016-19

*COAST-BENEFIT: Verdsetting av økosystemtjenester for kystsoneforvaltning: Fra teori til praksis.
Forskningsprosjekt med Universitetet i Stavanger, NMBU m.fl.
Oppdragsgiver: Forskningsrådet, Miljøforsk-programmet.

2016-18

*Incentiver for klimaresiliente boliger blant fattige i byer i Vietnam.
I samarbeid med Vista, ISET, Hue University og Danang Women’s Union.
Oppdragsgiver: Nordic Development Fund

2015-18

Integrering av biomangfold og økosystemtjenester i Kina. Del av større samarbeidsprosjekt mellom Kina og Norge.
Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

2017-18

CitiES: Nytte for rekreasjon, klima og biologisk mangfold av blå-grønn infrastruktur i nordiske byer.
Oppdragsgiver: Nordisk Ministerråd

2016-18

Verdien av økosystemtjenester fra våtmarker i Norge
Leder en nasjonal ekspertgruppe som skal gjennomføre første utredning av økosystemtjenester i Norge i tråd med Naturpanelet – IPBES (The International Panel on Biodiversity and Ecosystem Services).
Oppdragsgiver: Miljødirektoratet.

2017

Bistand til utredning av klimatiltak
Oppdragsgiver: Miljødirektoratet.

2017

Kommunesektorens kostnader med vannforskriften
Prosjekt som skal fremskaffe administrative kostnader ved vannforskriften i vannregioner og vannområder i Norge.
Oppdragsgiver: KS.

2017

Samfunnsnytten av GMO
Medlem i ressursgruppe for utredning av samfunnsnytten av genmodifiserte organismer.
Oppdragsgiver: Bioteknologirådet.

2016-17

Verdien av økosystemtjenester fra nordiske kystområder
Nordisk utredning om verdien av økosystemtjenester i Norden i tråd med Naturpanelet – IPBES (The International Panel on Biodiversity and Ecosystem Services).
Oppdragsgiver: Nordisk ministerråd/Miljødirektoratet.

2016-17

Bruk av økosystemtjenestetilnærmingen i nordisk marine spatial planning (MSP)
Oppdragsgiver: Nordisk ministerråd.

2016-17

Lokale og regionale virkninger av utbygging av ny E39 Lyngdal – Sandnes
Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region sør.

2016-17

Netto ringvirkninger i Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser
Oppdragsgiver: Vegdirektoratet.

2016-

*Forbedring og utvidelser av bruken av nytte-kostnadsanalyser.
Ekspertnettverk ledet av Harvard T. Chan. School of Public Health (Lisa Robinson og James Hammitt). Forskningsarbeid på globale anslag på verdien av statistisk liv (VSL).
Oppdragsgiver: Bill and Melinda Gates Foundation

2016-17

Oppdaterte anslag på kostnader for strømavbrudd (KILE) i Norge
Oppdragsgiver: NVE.

2016-17

Revisjon av Håndbok i konsekvensanalyser (“Håndbok V712”)
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen.

2015-17

*Biokull som klimatilpasningsstrategi i Indonesia
Forskningsprosjekt med Norsk Geoteknisk Institutt (NGI), UNDP, NMBU og andre partnere.
Oppdragsgiver: Forskningsrådet, Klimaforsk-programmet.

2016-17

*Metode for prising av lokale miljøvirkninger for kraftlinjer (Faser 1 & 2)
Oppdragsgiver: Statnett

2016-17

Norske investeringer i utviklingsland: Bidrag til økonomisk vekst og arbeidsmarkeder.
Oppdragsgiver: Utenriksdepartementet

2017

Samfunnsøkonomisk verdi av Kulturminnefondet
Oppdragsgiver: Kulturminnefondet

2016

Industrianalyse grønne tak og fasader
Oppdragsgiver: Bymiljøetaten Oslo Kommune

2016

Ringvirkninger av reiselivet i Vinje commune
Reiselivet i på Haukeli og Rauland retter seg mot naturinteresserte nordmenn og dansker. Menon har kartlagt turistenes betydning for lokal verdiskaping og sysselsetting.
Oppdragsgiver: Vinje kommune

2016

Lokale samfunnsbedrifters bidrag til det grønne skiftet
Oppdragsgiver: KS Bedrift

2016

Pilotstudie av kostnader og nytte av kulturminner
Oppdragsgiver:  Riksantikvaren

2016

Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak for å redusere miljørisiko knyttet til oljetanker
Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

2016

Global kunnskap: Kunnskapsgrunnlag for strategier for økt samarbeid om forskning og med utviklingsland.
Oppdragsgiver: Utenriksdepartementet

2016

Pilotstudie av metoder for prissetting av nytten av å håndtere forurensede sedimenter.
Oppdragsgiver: Kystverket

2013-16

Kartlegging av kommunenes klima- og energiplaner, og utvikling av veiledningsmateriell
Oppdragsgiver: Miljødirektoratet.

2015

Evaluering av virkemidler for økt bruk av miljøvennlig drivstoff i shippingsektoren
Oppdragsgiver: Klima- og Miljødepartementet

2015

Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge
Naturopplevelser er viktigste reisemotivasjon for turister i Norge. Menon har kartlagt verdiskaping, konkurranseevne og framtidspotensial i norsk reiselivsnæring.
Oppdragsgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

2015

Strategi for utvikling av næringsvirksomhet i tilknytning til Færder nasjonalpark Kartlegging av muligheter og forutsetninger for å lykkes med næringsutvikling i randsonen til Færder nasjonalpark.
Oppdragsgiver: Vestfold fylkeskommune

2014-15

Samfunnsøkonomisk analyse av forebyggende sikkerhetstiltak og virkemidler mot akuttutslipp til sjøs
Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet

2014

Samfunnsøkonomisk analyse av deponiavgiften
Oppdragsgiver: Avfall Norge

2014

Fornybar energi og miljøteknologi i tall
Oppdragsgiver: OREEC

2014

Litteraturgjennomgang av samfunnsøkonomiske analyser og analyser av konsekvenser i oljesektoren
Oppdragsgiver: Petroleumstilsynet

2014

Evaluering av resirkulering av elektronisk avfall
Oppdragsgiver: Elretur

2014

Evaluering av miljøteknologiordningen.
Oppdragsgiver: Innovasjon Norge

2013

Internasjonalisering av fornybar energi og miljøteknologi
Oppdragsgiver: Norwegian Renewable Energy Partners (Intpow)

2013

Modell for fellesgodefinansiering i Oppdal
Menon har utarbeidet en modell for å finansiere stier, skispor og annen tilgjengeliggjøring av naturen på Oppdal.
Oppdragsgiver: Oppdal kommune

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo