Utvalgte prosjekter

* Forskningsprosjekter / R&D projects

2017-20

*WINDLAND: Spatial assessment of environment-economy trade-offs to reduce wind power conflicts
Research project with Statistics Norway, NINA and others.
Client: Norwegian Research Council, EnergiX program

2017-20

*MarES: Changing uses and values of marine ecosystem services in the Norwegian Arctic
Research project with University of Tromsø, University of Stavanger, Norwegian University of Life Sciences and others.
Client: Norwegian Research Council, Marinforsk program

2015-20

*Understanding the link between air pollution and distribution of related health impacts and welfare in the Nordic countries (NordicWelfAir).
Research project with a large Nordic consortium.
Client: Nordforsk

2016-20

Evaluering av effekten av nye regler for fastsetting av snøskuterløyper for fornøyelseskjøring
Oppdragsgiver: Miljødirektoratet.

2016-19

*COAST-BENEFIT: Ecosystem Service Valuation For Coastal Zone Management: From Promise to Practice.
Research project with University of Stavanger and Norwegian University of Life Sciences and others.
Client: Norwegian Research Council, coastal program call

2016-18

*Implementing incentives for climate resilient housing among the urban poor in Vietnam.
In cooperation with Vista, ISET, Hue University and Danang Women’s Union.
Client: Nordic Development Fund

2015-18

Mainstreaming biodiversity & ecosystem services in China Part of a larger Chinese-Norwegian cooperation project. Ongoing technical support.
Client: Norwegian Environment Agency

2017-18

CitiES: Outdoor recreation, climate, and biodiversity benefits from blue-green infrastructure in and around Nordic cities.
Client: Nordic Council of Ministers.

2016-18

Verdien av økosystemtjenester fra våtmarker i Norge
Leder en nasjonal ekspertgruppe som skal gjennomføre første utredning av økosystemtjenester i Norge i tråd med Naturpanelet – IPBES (The International Panel on Biodiversity and Ecosystem Services).
Oppdragsgiver: Miljødirektoratet.

2017

Bistand til utredning av klimatiltak
Oppdragsgiver: Miljødirektoratet.

2017

Kommunesektorens kostnader med vannforskriften
Prosjekt som skal fremskaffe administrative kostnader ved vannforskriften i vannregioner og vannområder i Norge.
Oppdragsgiver: KS.

2017

Samfunnsnytten av GMO
Medlem i ressursgruppe for utredning av samfunnsnytten av genmodifiserte organismer.
Oppdragsgiver: Bioteknologirådet.

2016-17

Verdien av økosystemtjenester fra nordiske kystområder
Nordisk utredning om verdien av økosystemtjenester i Norden i tråd med Naturpanelet – IPBES (The International Panel on Biodiversity and Ecosystem Services).
Oppdragsgiver: Nordisk ministerråd/Miljødirektoratet.

2016-17

Bruk av økosystemtjenestetilnærmingen i nordisk marine spatial planning (MSP)
Oppdragsgiver: Nordisk ministerråd.

2016-17

Lokale og regionale virkninger av utbygging av ny E39 Lyngdal – Sandnes
Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region sør.

2016-17

Netto ringvirkninger i Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser
Oppdragsgiver: Vegdirektoratet.

2016-

*Improving and expanding the use of benefit-cost analysis
Expert network led by Harvard T. Chan. School of Public Health (Lisa Robinson and James Hammitt). Research work on global estimates of value of statistical life (VSL).
Client: Bill and Melinda Gates Foundation

2016-17

Updating cost estimates (KILE) for power outages in Norway
Client: The Norwegian Water Resources and Energy Directorate.

2016-17

Revision of the guideline on cost-benefit analysis and environmental impact assessment (“Håndbok V712”)
Client: Norwegian Public Roads Administration.

2015-17

*Biochar as an adaptation strategy for climate change in Indonesia
Research project with Norwegian Geotechnical Institute (NGI), UNDP and other partners.
Client: Norwegian Research Council, Klimaforsk prog.

2016-17

*Methodology for pricing local environmental impacts of transmission line projects (Phases 1 & 2)
Client: Statnett

2016-17

Norwegian Investments in Developing Countries: Contribution to host country economic growth and job creation
Client: Norwegian Ministry of Foreign Affairs

2017

Economic value of the Cultural Heritage fund (Kulturminnefondet)
Analysis of direct and indirect use value of the Cultural Heritage fund.
Client: Kulturminnefondet

2017

Economic value of the Cultural Heritage fund (Kulturminnefondet)
Analysis of direct and indirect use value of the Cultural Heritage fund.
Client: Kulturminnefondet

2016

Industrianalyse grønne tak og fasader
Oppdragsgiver: Bymiljøetaten Oslo Kommune

2016

Ringvirkninger av reiselivet i Vinje commune
Reiselivet i på Haukeli og Rauland retter seg mot naturinteresserte nordmenn og dansker. Menon har kartlagt turistenes betydning for lokal verdiskaping og sysselsetting.
Oppdragsgiver: Vinje kommune

2016

Lokale samfunnsbedrifters bidrag til det grønne skiftet
Oppdragsgiver: KS Bedrift

2016

Pilot study of cost and benefits of cultural heritage
Methods, literature review and analysis of the possibilities to calculate cost and benefits of cultural heritage.
Client:  Riksantikvaren

2016

Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak for å redusere miljørisiko knyttet til oljetanker
Oppdragsgiver: Miljødirektoratet

2016

Global Knowledge: Evidence base to inform strategies for increased R&D collaborations with developing countries.
Client: Norwegian Foreign Ministry

2016

Pilot study on how to economically value maritime contaminated ground Methods, literature review and analysis of the possibilities to calculate cost and benefits of removal of contaminated ground.
Client: The Norwegian Coastal Administration

2013-16

Kartlegging av kommunenes klima- og energiplaner, og utvikling av veiledningsmateriell
Oppdragsgiver: Miljødirektoratet.

2015

Assessment of measures and instruments to facilitate more environmentally friendly fuel in the shipping industry
Client: Ministry of climate and environment

2015

Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge
Naturopplevelser er viktigste reisemotivasjon for turister i Norge. Menon har kartlagt verdiskaping, konkurranseevne og framtidspotensial i norsk reiselivsnæring.
Oppdragsgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

2015

Strategi for utvikling av næringsvirksomhet i tilknytning til Færder nasjonalpark Kartlegging av muligheter og forutsetninger for å lykkes med næringsutvikling i randsonen til Færder nasjonalpark.
Oppdragsgiver: Vestfold fylkeskommune

2014-15

Cost benefit analysis of preventative safety measures and measures against acute pollution at sea
Client: Ministry of Transport and Communication

2014

Samfunnsøkonomisk analyse av deponiavgiften
Oppdragsgiver: Avfall Norge

2014

Fornybar energi og miljøteknologi i tall
Oppdragsgiver: OREEC

2014

Literature review of cost-benefit analysis and analysis of consequences in the petroleum industry
Client: Petroleum safety authority Norway

2014

Evaluation of recycling of electrical waste
Client: Elretur

2014

Evaluering av miljøteknologiordningen.
Oppdragsgiver: Innovasjon Norge

2013

Internasjonalisering av fornybar energi og miljøteknologi
Oppdragsgiver: Norwegian Renewable Energy Partners (Intpow)

2013

Modell for fellesgodefinansiering i Oppdal
Menon har utarbeidet en modell for å finansiere stier, skispor og annen tilgjengeliggjøring av naturen på Oppdal.
Oppdragsgiver: Oppdal kommune