skip to Main Content

Utredning av ny havnestruktur i Longyearbyen

På oppdrag fra Kystverket har Menon, i samarbeid med DNV GL og Dr. Techn. Olav Olsen, utredet ny havneinfrastruktur i Longyearbyen. Arbeidet er gjennomført som en konseptvalgutredning (KVU) og ble overlevert samferdselsdepartementet 1. november 2016.

Utredningen viser at en utvidelse av kapasiteten i Longyearbyen havn kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Økt trafikk har de siste årene ført til betydelige kapasitetsproblemer i havna og trafikkveksten forventes å fortsette framover. Utvidet kapasitet og bedre fasiliteter vil føre til reduserte kostnader for passasjerer, mannskap og rederier i tillegg til å gi økt inntjening for det lokale næringslivet.

Videre viser analysene at etablering av et fiskemottak i Longyearbyen kan gi store samfunnsøkonomiske gevinster. Det foregår et betydelig fiske i havområdene rund Svalbard og aktiviteten forventes å øke framover. Et fiskemottak i Longyearbyen vil redusere behovet for kostnadsdrivende transittvirksomhet mellom fiskefelt og mottak på fastlandet. Usikkerheten rundt en rekke elementer ved en slik etablering er likevel såpass stor at det er behov for ytterligere utredninger før en eventuell fiskerihavn kan etableres.

Utredningen anbefaler derfor at den generelle havneinfrastrukturen i Longyearbyen utbedres ved å investere i en flytekai med et terminalbygg rettet inn mot håndtering av passasjertrafikk og forskningsfartøy. I tillegg anbefaler vi at det gjøres en nærmere vurdering av muligheten for å etablere en fiskerihavn på Svalbard.

Investeringene vil effektivisere trafikkhåndteringen i havna og fisket i havområdene rundt Svalbard. Videre vil tiltaket styrke næringsgrunnlaget lokalt, både gjennom å støtte oppunder eksisterende næringsliv og legge til rette for etablering av ny virksomhet. Det er det et betydelig behov for ettersom mye av det tradisjonelle næringsgrunnlaget på Svalbard er svekket som følge av redusert gruvevirksomhet. En utbedring av Longyearbyen havn vil i så måte også bidra til å nå det Svalbardpolitiske målet om å opprettholde norske samfunn på øygruppen.

Mere informasjon om oppdraget er tilgjengelig på Kystverkets sider.
Ansvarlig hos Menon er partner Magnus U. Gulbrandsen.

Utredningen kan lastes ned her.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo