skip to Main Content

Skøyen, Lysaker og Fornebu som innovasjonsdistrikt

I denne rapporten presenterer vi en forstudie om muligheter for utvikling av ett eller flere innovasjonsdistrikter i Skøyen-, Lysaker- og Fornebuområdet. Gjennom å dyrke frem egenskapene som preger et innovasjonsdistrikt vil konkurranseevnen og verdiskapingen i disse områdene, så vel som i hele regionen øke. Det bidrar til å gjøre både byen og distriktene mer attraktive for lokalisering av arbeidsplasser. Det er både positivt for bedriftene og innbyggerne i distriktene så vel som for hele samfunnet totalt sett. Rapporten inneholder en kartlegging av aktivitet og næringsliv i områdene og peker på mulighetene fremover. Mer spesifikt kartlegges næringsstruktur, kompetansesammensetning, innovativ aktivitet og geografien knyttet til de som jobber i disse distriktene. Deretter vurderer vi distriktene separat og samlet i lys av egenskaper som bør være på plass for å bygge innovasjonsdistrikter. Vi drøfter også mulige koblinger opp mot andre innovasjonsdistrikter i Oslo-regionen som er under utvikling i dag.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo