skip to Main Content

Sammenlikning av vareutvalget i svensk og norsk dagligvare

Menon har i denne rapporten sammenliknet matvareutvalget i norsk og svensk dagligvare.
Analysene bygger på data hentet inn fra NorgesGruppen og Axfood

Når man sammenlikner like store butikker er det samlede utvalget av mat- og drikkevarer ca. syv prosent mindre i Norge enn i Sverige.

Utvalget av både fersk fisk og ferskt kjøtt er vesentlig større i norske dagligvarebutikker enn i svenske.

Det er stor forskjell i antall leverandører: Vi fant at det i snitt er 57 prosent færre leverandører til de norske butikkene.

Den gjennomsnittlige dagligvarebutikken i Sverige er rundt dobbelt så stor som den gjennomsnittlige butikken i Norge.

Det er i snitt 32 prosent flere butikker per innbygger i Norge. Dette henger sammen med spredt bosetting og lav befolkningstetthet i Norge.

I rapporten viser vi at høy lokal befolkningstetthet er forbundet med få butikker per innbygger i både Norge og Sverige. Forskjellen mellom de to landene er at befolkningstettheten er gjennomgående lavere i Norge.

Skulle vi hatt like store dagligvarebutikker i Norge som i Sverige ville vi, alt annet likt, måtte legge ned over 900 butikker. Uten store endringer i bosettingen ville det ført til økt avstand til butikken og redusert lokal tilgang på dagligvarer i mange områder.

Rapporten kan leses her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo