skip to Main Content

Nytteverdien av økt produksjon og økt tilgjengeliggjøring av marine geodata i Norge.

På oppdrag for Sjødivisjonen i Kartverket, har Menon Economics i samarbeid med DNV GL gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse som vurderer nytteverdien av økt produksjon og økt tilgjengeliggjøring av marine geodata i Norge.

Kartleggingen av den norske kystsonen med moderne målemetoder er mangelfull. Med dagens innsamlingstakt vil det ta om lag 35 år å kartlegge den norske kystsonen ut til en nautisk mil utenfor grunnlinjen (inkludert Svalbard). Fra den samfunnsøkonomiske analysen fremstår det mest lønnsomme å oppskalere produksjonen slik at man følger et tempo der alt skal være kartlagt på 25 år (tiltak 1). Dette er høyst sannsynlig samfunnsøkonomisk lønnsomt basert på vurderinger av de ikke-prissatte effektenes størrelser og påvirkning. Samtidig vil vi understreke at det er betydelig usikkerhet rundt samfunnsøkonomisk lønnsomhet, blant annet fordi nytteeffekten for oppdrettsnæringen er indirekte og vanskelig å beregne. I tråd med den teknologiske utviklingen innenfor innsamling og prosessering av data, bør man gjøre en ny vurdering av oppskalering når nye teknologier er kommersialisert. Dette kan være et sted mellom fem og ti år frem i tid. En ytterligere oppskalering bør da vurderes i lys av nye kostnadsreduksjoner som kommer som følge av teknologisk utvikling. Uavhengig av oppskalering bør Kartverket prioritere områder med stor skips- og båttrafikk, områder med potensiale for vekst i oppdrettsnæringen og områder med stor befolkning eller betydelig vekst i befolkningen. Dette vil føre til utløsning av størst mulig nytteeffekter totalt sett.

Rapporten kan du finne her

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo