skip to Main Content

Menonanalyse for Kapitaltilgangsutvalget: Stort marked for egenkapitalemisjoner utenfor børs

I forbindelse med fremleggelsen av Meld. St. 27 (2016-2017), Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende, oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skal vurdere næringslivets tilgang på kapital. Menon har bistått utvalget i form av en kartlegging av norsk næringslivs tilgang på kapital gjennom egenkapitalemisjoner, hvilke eiere denne kapitalen kommer fra og hvordan denne kapitalen samvarierer med gjeldsfinansiering. Videre har vi sett på eierfordelinger og eierkonsentrasjon i norsk næringsliv.
Dette er første gang det er gjennomført en full kartlegging av emisjoner i norsk næringsliv utenfor børs. Resultatene er oppsiktsvekkende, og viser at emisjonsmarkedet for norske selskaper utenfor børs er vel så stort som emisjonsmarkedet på børs. Over fireårsperioden 2012 til 2015 ble det gjennomført egenkapitalemisjoner for totalt 100 milliarder kroner i norsk næringsliv utenfor børs (eksklusive finanssektoren).
Når vi knytter emisjonene opp til ulike eierkategorier ser vi på endelige eiere, altså hvem som er registrert som eier i siste ledd. Personlige norske eiere er den eiertypen som bidro med mest emisjonskapital, og står for godt over halvparten av emisjonsmarkedet utenfor børs. Personlige norske eiere er særlig dominerende i emisjonsmarkedet innen eiendom og tjenesteytende næringer som bygg og anlegg, transport og varehandel og turisme. Deretter følger offentlige investorer med omlag 20 prosent av emisjonskapitalen i denne perioden. Mye av den offentlige emisjonskapitalen knytter seg til store enkeltemisjoner i eksempelvis Statnett og Statkraft. Utenlandske eiere har en mindre andel av emisjonsmarkedet utenfor børs.

Andre viktige funn fra analysen er:
• Venturekapital fond og corporate venture capital utgjør totalt 5 prosent av det samlede emisjons¬volumet i hvert av årene 2012 til 2015
• De fleste emisjoner er små, men emisjoner mer vanlig blant store bedrifter
• Andelen emisjoner er relativt stabil på tvers av landets fylker også når vi tar høyde for næringsstruktur og bosettingsmønstre
• Unge bedrifter med driftsunderskudd har betydelig høyere emisjonsfrekvens sammenlignet med andre bedrifter
• Ekstern egenkapital og gjeld er komplementære finansieringskilder for mange norske bedrifter, men i tilfeller hvor foretaket har negativt driftsresultat er egenkapital og gjeld substitutter
• Bedrifter hvor dominerende eier er en norsk person har lavere tilbøyelighet til å gjennomføre emisjoner
• Nærmere 4 prosent av bedriftene skifter eier hvert år, i likhet som for emisjoner øker andelen eierskifter med bedriftens størrelse.

Kontaktperson i Menon er partner Gjermund Grimsby. Rapporten kan lastes ned her.

NOU 2018-5 Kapital i omstillingens tid — Næringslivets tilgang til kapital,  kan også lastes ned fra denne siden.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo