skip to Main Content

Menon har evaluert tilskuddsordning til generell vannforvaltning

På oppdrag fra Miljødirektoratet har vi evaluert en del av tilskuddsordningen som omfatter tilskuddsmidler til vannmiljøtiltak, nemlig delen som går til generell vannforvaltning (kapittel 1420, post 70, underpost 3). Tilskuddsordningen administreres av Miljødirektoratet og er hjemlet i forskrift om tilskudd til generell vannforvaltning, fastsatt av Klima- og miljødepartementet. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å nå miljømålene i vannforskriften.

Vi finner at tilskudd er fordelt til 67 prosjekter spredt over hele landet, og at tilskuddsordningen har en høy utløsende effekt, såkalt addisjonalitet. Det er utfordrende å måle tilskuddsordningens effekt for vannmiljøet, men vår vurdering er at tilskuddenes samlede effekt på vannmiljøet er positiv, på kort og lang sikt. Tilskuddsordningen treffer i stor grad sin brede målgruppe.
Vi finner at det er visse utfordringer ved søknadsprosess og tildeling. Når det gjelder søknadsprosessen, er de største utfordringene at det er en bred ordning, med svært mange tildelingskriterier som ikke er innbyrdes prioritert, og at det i tillegg har vært vektlagt flere andre tilleggskriterier ved prioritering. Det har heller ikke vært en omforent enhetlig vurdering av søknadene på bakgrunn av de gitte tildelingskriteriene.
Basert på de utfordringene som er kartlagt, kommer vi med anbefalinger for mer entydig vurdering av måloppnåelse, effektivisering av forvaltningen av ordningen og for redusert ressursbruk knyttet til ordningen.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo