skip to Main Content

Hvor høy må en eventuell naturavgift være for å endre utbyggingsbeslutninger?

Naturareal er i sterk nedgang i Norge, med tap av biologisk mangfold som en av flere konsekvenser. Grønn skattekommisjon (NOU 2015: 15) nevner naturavgift som et mulig virkemiddel for å redusere utbygging i natur. Menon Economics, i samarbeid med Sweco og NINA, har på oppdrag for Klima- og miljødepartementet utredet hvor høy en eventuell avgift må være for å påvirke private utbyggingsbeslutninger. Gjennom 12 eksempelstudier finner utredningen at det er store forskjeller på tvers av næringer hvordan en naturavgift påvirker beslutninger om å flytte, begrense eller skrinlegge utbygginger.

Utredningen gir en indikasjon på hvor høy en eventuell naturavgift må være for å endre utbyggingsbeslutninger. Estimatene må derfor ikke tolkes som forslag til nivå på en naturavgift, da slike forslag bør baseres på vurderinger av både (marginal) samfunnsøkonomisk kostnad og nytte av utbyggingene. Videre naturavgift-utredninger bør således vurdere miljøkostnadssiden nærmere. En hovedutfordring er knyttet til å finne kostnadseffektive indikatorer som reflekterer kostnadene ved naturskaden. Rapporten diskuterer kort mulige indikatorer.

Her kan du lese Menons utredning.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo