skip to Main Content

Evaluering av klimasats

Støtteordningen Klimasats er en nasjonal støtteordning for klimatiltak i kommunesektoren. Menon Economics gjennomfører på oppdrag av Miljødirektoratet en treårig følgeevaluering av ordningen.
Basert på evaluering av tilskudd som ble omsøkt og innvilget i 2016, første tildelingsår, mener vi at Miljødirektoratets prioriteringer er godt i samsvar med formålene om å bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet. Vi finner også at ordningen har høy grad av addisjonalitet og gjennomføring. Mulighetene til å måle utslippseffekter begrenses imidlertid av Kimasats’ korte historie. I evalueringen har vi identifisert tiltak som kan øke ordningens kostnadseffektivitet. For eksempel kan Miljødirektoratet legge til rette for mindre belastning på brukeren ved å klargjøre forventninger til de enkelte postene i søknadsskjemaet.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo