skip to Main Content

Evaluering av Finansportalen

Menon Economics og professor Tommy Staahl Gabrielsen har på oppdrag for Barne- og likestillingsdepartementet gjennomført en evaluering av Finansportalen. Finansportalen er en tjeneste på nett som hjelper forbrukere å sammenlikne, flytte på og reforhandle pensjonsprodukter, banktjenester, forsikringer og pengeplasseringer. Evalueringen av Finansportalen er todelt: For det første har vi gjennomført en rekke analyser og undersøkelser for å identifisere virkninger av Finansportalen på forbrukernes kunnskap, forbrukernes adferd og konkurransen i markedet. For det andre har vi drøftet hvilke forhold man bør være oppmerksom på når man setter i gang portaler i offentlig regi.

Virkninger av Finansportalen på forbrukernes kunnskap, forbrukernes adferd og konkurransen i markedet
Analysen viser at Finansportalen er Forbrukerrådets mest kjente markedsportal, og at anslagsvis 850 000 personer blir informert av Finansportalen hvert år (tilsvarende 16 prosent av den norske voksne befolkningen). Alternativet for disse personene er å orientere seg i markedet på egen hånd, resultatene viser således tydelig at Finansportalen lykkes i å redusere forbrukernes kostnader knyttet til å orientere seg i markedet.

Analysene i evalueringen viser ikke tegn til noen generell økning i andelen forbrukere som bytter eller reforhandler med sine leverandører av finansielle tjenester. At andelen bytter og reforhandlinger har vært relativt stabile over tid trenger likevel ikke å bety at Finansportalen ikke har hatt en positiv virkning på forbrukernes forhandlingsmakt. Endringer i bytte- og reforhandlingsadferd vil også påvirkes av prisforskjellene og konkurransen i markedet. Tallmaterialet indikerer at bytte- og reforhandlingsaktiviteten innen bank var spesielt høy i 2008 i perioden rundt finanskrisen, da det var store endringer i det generelle rentenivået, mens den synkende bytte- og reforhandlingsaktiviteten innen forsikring kan være en konsekvens av lavere priser på forsikringsprodukter i perioden.

Evalueringen har sett på Finansportalens påvirkning på konkurransen innen tre typer finansielle tjenester: Boliglån, bankinnskudd og verdipapirfond. Vi finner indikasjoner Finansportalen har hatt en positiv påvirkning på konkurransen innen markedet for boliglån, mens vi ikke finner det innen markedet for bankinnskudd og verdipapirfond. Samtidig presiserer vi at man skal være forsiktig med å dra for bastante konklusjoner om hvordan portalen har påvirket konkurransen. Konkurranse er en dynamisk prosess der mange forhold spiller sammen, og det kan derfor være veldig vanskelig å spore tydelige effekter av et enkelt tiltak.

Markedsportaler som forbrukerpolitisk virkemiddel

I analysen går vi grundig gjennom sentrale forutsetninger for at markedsportaler gir tilsiktede virkninger. Vi viser relevans for, og trekker på eksempler fra, markedet for elektrisk kraft, drosjetjenester, tannhelsetjenester og dagligvare. Oppsummert kan det offentlige vurdere å etablere markedportaler når følgende kriterier er tilfredsstilt:

  1. Konkurransen i markedet er dårlig på grunn av store søkekostnader i markedet
  2. Det ikke foreligger gode private løsninger
  3. Det ikke foreligger fare for koordinerte effekter
  4. Konsumentenes preferanser er mest mulig endimensjonale og homogene

I rapporten gjør vi en vurdering av Finansportalens ulike tjenester langs disse dimensjonene. Vår vurdering er at alle markedene som dekkes av Finansportalen ville vært kjennetegnet av at kundene har dårlig prisinformasjon uten portalen, og at det således er høye søkekostnader. Det finnes med andre ord et behov som markedsportalen potensielt kan dekke. Samtidig er det viktig å understreke at det fantes private markedsportaler innen boliglån, og til dels verdipapirfond, før Finansportalen ble etablert. I evalueringen har det ikke vært tilstrekkelig datamateriale til å vurdere empirisk om etableringen av portalen har ført til stilltiende prissamarbeid. Vår vurdering av markedene som dekkes av Finansportalen taler imidlertid for at portalen ikke har ført til koordinert adferd i disse markedene.

Rapporten kan du laste ned her.
For nærmere spørsmål om rapporten ta kontakt med Gjermund Grimsby

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo