Bærekraftig arealutvikling i Norefjell-Reinsjøfjell

På oppdrag for Viken fylkeskommune har Menon Economics utredet virkninger av fritidsboligbygging i Norefjell-Reinsjøfjellområdet, og hvordan avveie positive lokaløkonomiske virkninger mot negative virkninger gjennom nedbygging av natur. Bygging av fritidsboliger og økt antall tilreisende gir lokal verdiskaping og skaper arbeidsplasser. Samtidig beslaglegger fritidsboliger naturområder, som påvirker naturmangfold, muligheter for friluftsliv, m.m. Dette har negative virkninger for folk bosatt i kommunen, tilreisende fritidsbeboere og andre utenfor kommunegrensene. Utfordringene i denne avveiningen har fått mye oppmerksomhet i nyhetsbildet og den offentlige debatten de senere årene, og det er økende press om at utbyggingstakten må reduseres. Denne rapporten er et forsøk på å belyse diskusjonen ved å konkretisere avveiningene og drøfte strategier for å løse utfordringene.