skip to Main Content

Styrkeforholdene i KIFT-næringenes verdikjeder over næringer og geografi

Styrkeforholdene i KIFT-næringenes verdikjeder over næringer og geografi

I dette oppdraget har vi kartlagt geografiske og næringsmessige tyngdepunkter i verdikjedene til de kunnskapsintensive forretningsmessige tjenestenæringene (KIFT-næringene). KIFT-næringene utgjør en bærebjelke i norsk økonomi med 375,6 milliarder kroner i verdiskaping i 2015, tilsvarende 16,6 prosent av BNP. Mens KIFT-næringene er konsentrert i Oslo og de andre folkerike fylkene, er kundene og leverandørene mer spredt utover landet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet erfarer at det i den distriktspolitiske debatten har det blitt reist spørsmål og påstander om i hvilken grad storbyene ved KIFT-næringene kaprer verdier fra næringer som er konsentrert andre steder i landet. Vi finner imidlertid at KIFT-næringene jevnt over har hatt høyere vekst i lønnskostnader og driftsresultat enn sine kunder og leverandører som følge av relativt høy produktivitetsvekst. Den gode utviklingen i faktoravkastning for KIFT-næringene sammenliknet med kundene kan med andre ord ikke tilskrives mer gunstig utvikling i deres prismarginer.

Vennligst ta kontakt med Rasmus Bøgh Holmen eller Leo A. Grünfeld ved spørsmål om rapporten.

Language: Norwegian
Year: 2016
Author(s): Rasmus Bøgh Holmen, Leo A. Grünfeld, Anders Merckoll Helseth

Contact Us

MENON ECONOMICS


Phone: +47 909 90 102
E-mail: post@menon.no
Address: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo